Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 3 april 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman mot An Bord Pleanala

(Mål C-164/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parte) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Edel Grace, Peter Sweetman

Motpart: An Bord Pleanala

Tolkningsfråga

I fall då

a)    ett skyddsområdes främsta syfte är att utgöra en livsmiljö för en viss art,

b)    karaktären hos den livsmiljö som är fördelaktig för denna art innebär att den del av det område som är fördelaktigt nödvändigtvis kommer att förändras över tiden, och

c)    som en del av det föreslagna projektet ska en förvaltningsplan för området i dess helhet (inbegripet ändringar av förvaltningen av delar av området som inte direkt påverkas av själva utvecklingsprojektet) antas, vilken ska säkerställa att den del av området som är lämplig som livsmiljö enligt ovanstående inte vid någon tidpunkt reduceras och faktiskt kan utökas, men

d)    under den tid utvecklingsprojektet pågår kommer en del av området inte kunna utgöra en lämplig livsmiljö,

kan då sådana åtgärder som har beskrivits ovan i punkt c verkligen anses vara begränsande?

____________