Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 1. märtsil 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster ja Frédéric Romain versus Région wallonne

(kohtuasi C-160/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État (Belgia kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu)

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Raoul Thybaut, Johnny De Coster ja Frédéric Romain

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta1 artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kava või programmi mõiste hõlmab piirkonda, mis on kindlaks määratud piirkondliku ametiasutuse poolt vastu võetud õigusnormiga, ja:

mille ainus eesmärk on määrata kindlaks sellise geograafilise ala piirjooned, kus võidakse viia ellu arendusprojekt, võttes arvesse, et asjaomane projekt, millel peab olema kindel ese – käesoleval juhul peab see käsitlema linnaolustiku ümberkujundamist ja arendamist ning mille puhul on vajalik rajada, muuta, laiendada või ära kaotada maapinnal asuvaid teid ja avalikke alasid või nende kohale ehitada –, on aluseks nimetatud piirkonna kehtestamisele, mis toob seega kaasa projekti põhimõttelise heakskiitmise, kuid projektile on veel vaja saada luba, mille väljastamiseks on vaja hinnata keskkonnamõju; ja

mille menetluslik mõju on see, et kõnealuses piirkonnas toimingute või tööde tegemise lubade taotluste puhul kohaldatakse erimenetlust, võttes siiski arvesse, et ehituseeskirjad, mis olid kohaldatavad asjaomaste maade suhtes enne piirkonna kehtestamist, jäävad kohaldatavaks, kuid nimetatud menetlus võib anda võimaluse saada lihtsamalt erandi nimetatud eeskirjadest;

ja mille puhul kehtib üldistes huvides olemise eeldus sundvõõrandamisel sellele lisatud sundvõõrandamiste kava raames?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197, lk 30; ELT eriväljaanne 15/6, lk 157).