10. novembril 2014 esitatud hagi – Efler jt versus komisjon

(kohtuasi T-754/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Michael Efler (Berliin, Saksamaa), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugal), Susan Vance George (Pariis, Prantsusmaa), Otto Jaako Kronqvist (Helsingi, Soome), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luksemburg), John Jephson Hilary (London, Ühendkuningriik), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: professor B. Kempen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 10. septembri 2014. aasta otsus C (2014)6501 Euroopa kodanikualgatuse „STOP TTIP” registreerimata jätmise kohta;

mõista komisjonilt välja hagejate ja võimalike menetlusse astujate kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaks väidet.

Esimene väide: rikutud on ELL artikli 11 lõiget 4 ning määruse (EL) nr 211/20111 artikli 2 punkti 1 ja artikli 4 lõike 2 punkti b, kuna komisjon möönis, et kavandatud kodanikualgatus ei kuulu komisjoni pädevusse

Hagejad leiavad selles osas, et ekslik on komisjoni põhjendus, et komisjoni kavandatud soovitus tühistada läbirääkimisvolitus „Transatlantic Trade and Investment Partnership’i” (TTIP) puhul ei ole „õigusakt” ELL artikli 11 lõike 4 tähenduses. Nimelt on nii läbirääkimisvolituste andmine kui tühistamine nõukogu otsus ELTL artikli 288 neljanda lõigu tähenduses, mis samal ajal on „õigusakt” ELL artikli 11 lõike 4 mõttes.

Lisaks väidavad hagejad, et ekslik on samuti komisjoni järgmine põhjendus, mille kohaselt ei saa „Comprehensive Economic and Trade Agreement’i” (CETA) ja TTIP vastu suunatud kodanikualgatuse abil nõuda, et komisjon jätaks nõukogule andmata soovituse sõlmida erinevad läbi räägitud rahvusvahelised lepingud, ega ka temalt nõuda, et komisjon annaks soovituse teha otsus kõigi nende lepingute sõlmimata jätmise kohta. Nimelt ei tulene ELL artikli 11 lõikest 4 ning määruse nr 211/2011 artikli 2 punktist 1 ja artikli 4 lõike 2 punktist b, et kodanikualgatus ei ole vastuvõetav, kui sellega palutakse olemasolev õigusakt tühistada või kavandatav õigusakt mitte vastu võtta.

Samuti kinnitavad hagejad, et kodanikualgatuse „STOP TTIP” registreerimata jätmine on õigusvastane ka seetõttu, et kavandatud kodanikualgatus ei jää määruse nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkti b tähenduses „ilmselgelt” välja komisjoni volituste ulatusest.

Teine väide: rikutud on hea halduse üldpõhimõtteid Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 tähenduses ning võrdse kohtlemise põhimõtet harta artikli 20 tähenduses

Hagejate hinnangul ei järginud komisjon kõnealuseid põhimõtteid, kuna hagejate puhul jättis komisjon registreerimata TTIP ja CETA vastu suunatud kodanikualgatuse, kuigi varem oli komisjon registreerinud kodanikualgatuse lõpetada vaba liikumist puudutav leping Šveitsiga („Swiss-Out-Initiative”).

____________

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EÜ) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 65, lk 1).