Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) στις 29 Μαΐου 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD κατά Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Υπόθεση C-314/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Varhoven administrativen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Geocycle Bulgaria EOOD

Αναιρεσίβλητος: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Προδικαστικό ερώτημα

Συντρέχει παραβίαση των αρχών της φορολογικής ουδετερότητας και της αποτελεσματικότητας του κοινού συστήματος ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας1 , όταν, σε περιπτώσεις όπως αυτή της κύριας δίκης, η ίδια παράδοση επιβαρύνεται διπλά με ΦΠΑ, μία φορά σύμφωνα με τους σχετικούς γενικούς κανόνες, με την αναγραφή του φόρου από τον προμηθευτή στο τιμολόγιο αγοράς, και μία δεύτερη φορά με τη χρέωση του φόρου στον αποδέκτη μέσω της πράξεως επιβολής φόρου, κατ’ εφαρμογήν του καθεστώτος αντιστροφής της φορολογικής επιβαρύνσεως, χωρίς να είναι δυνατή στην πράξη η άσκηση του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου και ενώ η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει δυνατότητα διακανονισμού του αναγραφέντος ΦΠΑ στο τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορολογικού ελέγχου;

____________

1 EE 2006, L 347, σ. 1.