Recurs introdus la 7 iunie 2017 de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 29 martie 2017 în cauza T-638/15, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO

(Cauza C-340/17 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (reprezentanți: E. Baud și P. Marchiset, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

cu titlu preliminar și în lipsa consimțământului scris al EUIPO privind suspendarea executării hotărârii, dispunerea suspendării executării hotărârii;

anularea hotărârii pentru motivele invocate în prezenta cerere introductivă […];

anularea Deciziei camerei întâi de recurs a EUIPO în cauza R 1323/2014-1 din data de 11 august 2015;

cu titlu subsidiar, anularea hotărârii și dispunerea suspendării procedurii până la încheierea procesului Brexit sau cel mai târziu până la data de 31 mai 2019, respectiv până la termenul stabilit în articolul 50 din tratat;

obligarea Lion Laboratories și a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de ACS, atât în cadrul procedurii în primă instanță în cauza T-638/15, cât și în cadrul recursului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv se întemeiază pe denaturarea declarațiilor ACS din cererea sa introductivă, preluate la punctul 86 din hotărâre, potrivit cărora 64 aparate au fost vândute „în perioadele relevante”, în timp ce această cifră (necontestată) se referea exclusiv la prima perioadă (cuprinsă între 5 octombrie 2004 și 4 octombrie 2009).

Al doilea motiv se întemeiază de asemenea pe denaturarea unei scrisori din data de 21 martie 2013, adresată EUIPO de avocatul societății Lion Laboratories, precum și pe încălcarea Regulamentului nr. 207/20091 , în special a articolului 57 alineatul (2) din acesta, și a Regulamentului nr. 2868/952 [norma 22 alineatul (2) și norma 40 alineatul (5)]. Această scrisoare nu conținea nicio mențiune privind numărul de înregistrare al mărcii anterioare (marca britanică nr. 2040518), însă cuprindea două referințe privind marca britanică nr. 2371210, ceea ce implică faptul că Lion Laboratories i) nu și-a îndeplinit obligația de a furniza elemente de probă care să permită stabilirea utilizării mărcii britanice nr. 2040518 sau a mărcii pe care era întemeiată opoziția și/sau ii) a modificat marca pe care era întemeiată procedura respectivă.

Al treilea motiv are legătură cu modul în Tribunalul i) a încălcat noțiunea de „utilizare serioasă”, astfel cum este prevăzută în Regulamentul nr. 207/2009 și interpretată de Curte în Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145) și ii) a aplicat o metodologie eronată. Tribunalul a omis să își limiteze analiza la prima perioadă și să țină seama de cifrele de vânzări prevăzute, convenite în acordul de licență exclusivă. De asemenea, și având în vedere utilizarea cantitativă foarte scăzută și limitată în timp în cadrul primei perioade, utilizarea serioasă nu a fost stabilită în raport cu diverși factori pe care Tribunalul a omis să îi analizeze [precum i) cifrele de vânzări prevăzute de părți în acordul de licență, ii) caracteristicile pieței (cuprinzând 30 milioane de clienți), iii) natura produselor (inclusiv a alcoolmetrelor) și iv) existența mărcii britanice nr. 2371210, depusă în 2004]. Tribunalul a acordat o atenție disproporționată anumitor documente, inclusiv elementelor referitoare la servicii, în timp ce marca anterioară era invocată exclusiv în susținerea opoziției pentru produse din clasa 9.

Al patrulea motiv analizează modul în care Tribunalul a încălcat de asemenea noțiunea de „utilizare serioasă”, aplicând un criteriu inadecvat pentru a stabili dacă marca anterioară a fost utilizată ca marcă. De asemenea, Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497) nu poate fi transpusă în cazul în care i) alte mărci sunt aplicate pe produse, ii) asemenea produse au alte nume și iii) marca era de asemenea percepută ca denumire comună de anumiți clienți. Aceste împrejurări constituie un obstacol suplimentar pentru stabilirea, în percepția clientului, a unei legături între marca anterioară și semnul utilizat ca denumire comună sau ca denumire de societate.

Prin cel de al cincilea motiv, recurenta invocă un motiv de ordine publică: un drept anterior al Regatului Unit nu poate permite anularea unei mărci a Uniunii Europene în lumina procesului Brexit și a notificării adresate de Regatul Unit în temeiul articolului 50 TUE. Autorizarea acestei anulări ar avea ca efect creșterea cheltuielilor și crearea unor obstacole inutile și disproporționate pentru protecția unitară a mărcilor, ținând cont de faptul că în cel mult doi ani Regatul Unit nu va mai face parte din sistemul de marcă unitară al UE. Prin urmare, Tribunalul a încălcat principiul teritorialității consacrat prin Convenția de la Paris din 1883, precum și articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189).