Решение на Общия съд от 24 март 2011 г. - Kaimer и др./Комисия

(Дело T-379/06)1

(Конкуренция - Картели - Сектор на фитингите от мед и медни сплави - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Право на защита - Участие в нарушението - Продължителност на нарушението - Глоби - Смекчаващи обстоятелства - Пропорционалност - Равно третиране)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Германия), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen) и Sanha Italia Srl (Милано, Италия) (представител: J. Brück, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Nijenhuis и V. Bottka, подпомагани от A. Böhlke, avocat)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение С(2006) 4180 окончателен на Комисията от 20 септември 2006 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело СОМР/F-1/38.121 - Тръбни съединители) и, при условията на евентуалност, искане за намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподателите с това решение.

Диспозитив

Отменя член 1 от Решение С(2006) 4180 окончателен на Комисията от 20 септември 2006 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело СОМР/F-1/38.121 - Тръбни съединители) в частта, в която се отнася до периода от 30 юли 1996 г. до 31 юли 1997 г. като продължителност на участието на Kaimer GmbH & Co. Holding KG и на Sanha Kaimer GmbH & Co. KG и до периода от 1 януари 1998 г. до 14 юли 1999 г. като продължителност на участието на Sanha Italia Srl.

Определя размера на глобата, наложена на Kaimer, на 7,15 милиона евро, от които солидарно със Sanha Kaimer за размер от 7,15 милиона евро и със Sanha Italia - за размер от 6,325 милиона евро.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Kaimer, Sanha Kaimer и Sanha Italia понасят направените от тях съдебни разноски и 50 % от разноските на Европейската комисия.

Комисията понася 50 % от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 42 от 24.2.2007 г.