Žalba koju je 15. srpnja 2017. podnijela Meta Group Srl protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 4. svibnja 2017. u predmetu T-744/14, Meta Group protiv Komisije

(predmet C-428/17 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Meta Group Srl (zastupnik: A. Formica, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

poništiti i/ili preinačiti presudu od 4. ožujka 2017., Meta Group/Komisija, T-744/14, jer je pogrešna i pravno neosnovana;

i posljedično, utvrditi da je Komisija povrijedila novčane obveze koje proizlaze iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava FP5-6 i CIP u ukupnom iznosu od 566 377,63 eura na temelju dugovanih a neisplaćenih doprinosa, kao i utvrditi nezakonitost prijeboja izvršenih u vezi s tražbinama tužitelja;

posljedično, naložiti Komisiji da tužitelju isplati navedenu svotu od 566 377,63, eura uvećanu za zatezne kamate i valutnu revalorizaciju ;

kao i naložiti Komisiji naknađivanje štete uzrokovane tužitelju, u ukupnom iznosu od 815 000,00 eura, ili u višem iznosu koji [Sud] odredi u tijeku ovog postupka, i naknadu dodatne štete koja proizlazi iz nezakonitosti gore navedenih prijeboja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

I. Pogrešna primjena/pogreška koja se tiče primjene članaka 1134. i 1135. Belgijskog građanskog zakonika o obvezi izvršenja ugovora u dobroj vjeri. Pogrešna primjena i/ili pogreška koja se tiče primjene članaka 1156., 1157. i 1161. Belgijskog građanskog zakonika o tumačenju ugovora. Pogrešna primjena i/ili pogreška koja se tiče primjene načela prava Unije o obveznosti odredbi ugovora, o izvršenju u dobroj vjeri te o tumačenju ugovora i pravnoj sigurnosti.

Sud je u pobijanoj presudi, kada je odbio treći tužbeni razlog iznesen u potporu tužbi, povrijedio pravila iz Belgijskog građanskog zakonika i pravo Unije o obveznosti odredbi ugovora, jer ugovornoj odredbi sa stranice 47. Priloga sporazumu Ecolink+ nije priznao obvezujući učinak između stranaka i jer nije priznao da u njemu sadržano upućivanje na Metodologiju iz priloga sporazumu nije upućivanje na Metodologiju koju je predložila META i dostavila Komisiji 21. prosinca 2009.

II. Pogrešna primjena/pogreška koja se tiče primjene članka II.20 Vodiča FP6. Pogrešna primjena/pogreška koja se tiče primjene članka 179. UFEU-a u vezi s programima Zajednice. Pogrešna primjena/pogreška koja se tiče primjene članaka 1134., 1135., 1156., 1157. i 1161. Belgijskog građanskog zakonika. Povreda načela dosljednosti.

Sud je u pobijanoj presudi, kada je odbio četvrti i peti tužbeni razlog iznesen u prilog tužbi, povrijedio načelo dosljednosti, kriterije iz Vodiča FP6 i pravila Belgijskog građanskog zakonika o izvršenju ugovora u dobroj vjeri, kada je, iako je zauzeo stav da odredbe Vodiča FP6 nisu obvezujuće, strogo i doslovno primijenio činjenice na kojima se temelji spor, osobito u vezi s troškovima internih savjetnika.

III. Povreda načelâ procesnog prava Unije u vezi s pravima obrane i punim poštovanjem kontradiktornosti. Povreda članka 64. Poslovnika. Potpuno nepostojanje obrazloženja o bitnom spornom pitanju.

Sud je u pobijanoj presudi, kada je odbio prva dva tužbena razloga iznesena u potporu tužbi, povrijedio načela prava Unije u području punog poštovanja kontradiktornosti i prava obrane, kao i članak 64. Poslovnika, jer nije ocijenio pravne argumente tužitelja u njegovom očitovanju na dokument naslovljen „Prilog E.4”, koji je Komisija podnijela tek u tijeku rasprave, i jer je nekritički prihvatio navode protivne stranke i nedostatno obrazložio vlastitu odluku.

IV. Pogrešna primjena /pogreška koja se tiče primjene Vodiča za financijska pitanja u vezi s neizravnim zahtjevima u okviru Šestog okvirnog programa i odredbi Sedmog okvirnog programa. Očita pogreška u ocijeni ključnog dokaza glede spornih činjenica.

Sud je u pobijanoj presudi, kada je odbio prva dva tužbena razloga iznesena u potporu tužbi, povrijedio Financijski vodič za šesti program i iskrivio činjenice iz kojih proizlazi spor, jer je na pogrešan i zavaravajući način izračunao sate u vezi sa sporazumom Bridge, odnosno krenuo je od pretpostavke da je suradnik koji je pružatelj usluga svaki dan u mjesecu radio osam sati bez prestanka isključivo na poslovima u vezi s tim ugovorom.

V. Pogrešna primjena /pogreška koja se tiče primjene članaka 1134., 1135., 1156., 1157. i 1161. Belgijskog građanskog zakonika. Povreda načela legitimnih očekivanja iz prava Unije, jer se to načelo primjenjuje i na subjekte privatnog prava u ugovornim odnosima sa subjektom javnog prava.

Sud je u pobijanoj presudi, kada je odbio šesti tužbeni razlog iznesen u potporu tužbi, povrijedio pravila građanskog prava o obveznosti odredbi ugovora, kao i načelo izvršenja ugovora u dobroj vjeri, jer nije priznao da je postupanje Komisije, čiji je vrhunac bilo sklapanje Priloga, kod tužitelja stvorilo legitimna očekivanja da će se prihvatiti Metodologija koju je predložio.

____________