10. märtsil 2017 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-128/17)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostjad: Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Poola Vabariik palub,

tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ1 ;

teise võimalusena osaliselt tühistada see direktiiv niivõrd, kuivõrd sellega määratakse kindlaks riiklikud heitkoguste vähendamise kohustused 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Poola Vabariik esitab vaidlustatud direktiivi kohta järgmised väited:

1.    Lojaalse koostöö põhimõtte rikkumine (ELL artikli 4 lõige 3)

Kostjatest institutsioonid ei tegutsenud vaidlustatud direktiivi vastuvõtmist ette valmistades läbipaistvalt, kohtlesid seejuures liikmesriike erinevalt ja panid ainult üksikutele liikmesriikidele täiendavaid vähendamise kohustusi, millel puudub alus kulutasuvuse kriteeriumis ja kohustuste jagamise metodoloogia valdkonnas esinevates põhimõtetes. Asjaolu, et Poolale (nagu ka kahele teisele liikmesriigile) tehti enne Euroopa Parlamendiga lõplikku kokkuleppe saavutamist kohustuseks uued heitkoguste vähendamise näitajad, et saavutada väga ambitsioonikas üldine vähendamise tase, tähendab, et Poola jäeti tegelikult välja neilt läbirääkimistelt, kus otsustati lõplikud riiklikud heitkoguste vähendamise kohustused 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks.

Lisaks sellele ei andnud kostjatest institutsioonid Poolale võimalust kontrollida tegelikult Poola kohta käivaid andmeid, mille alusel määrati kindlaks riiklikud heitkoguste vähendamise kohustused 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks, ning seeläbi rikuti Poola õigust tema seisukoha arutamisele.

2.    Avatuse ja läbipaistvuse põhimõtete rikkumine (ELTL artikkel 15) ja piisava põhjenduse puudumine (ELTL artikkel 296)

Poola Vabariik väidab, et aluseks võetud lähtekohtadega, mille põhjal määrati kindlaks riiklikud heitkoguste vähendamise kohustused 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks, ei antud võimalust tutvuda ega neid ei avaldatud. Puudub teave üksikute sektorite tehnoloogilise struktuuri prognooside kohta, millel omakorda põhinevad prognoosid 2030. aasta heitkoguste kohta. Nende andmete puudumisel on omakorda võimatu kontrollida 2030. aastaks tehtud heitkoguste prognooside põhjendatust. Peale selle ei ole teada, millise valemi järgi arvutati ümber tervise valdkonnas seatud üldine eesmärk, nimelt vähendada liidus suremust, kogu liidu ja liikmesriikide kohustuseks vähendada heitkoguseid.

Selle tulemusel ei selgunud selgelt ja üheselt direktiivi vastu võtnud institutsioonide kaalutlused seoses nimetatud vähendamise kohustustega.

3.    Rikutud on kohustust hinnata asjakohaselt vaidlustatud direktiivi mõju liikmesriikidele ning kohustust esitada piisav hinnang direktiivi ülevõtmise tagajärgede kohta

Poola Vabariik väidab, et komisjoni teostatud mõju hindamine on arvestades kaugeleulatuvat ühiskondlikku ja majanduslikku mõju, mida võib liikmesriikides oodata riiklike heitkoguste 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks vähendamise kohustuste tõttu, ebapiisav.

Mõjuhinnangus viidatakse seosele direktiivi eesmärkide saavutamise ja nende struktuursete muutuste vahel, millega söe kui kütuse osakaal peaks vähenema energia- ja elamusektoris. Mõjuhinnangus ei analüüsita aga täpselt, kas kohustuste täitmine mõjutab oluliselt liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri. See on aga väga oluline; kui nimelt on tegemist olulise mõjutamisega, tähendaks see, et liidu seadusandja oleks pidanud võtma vaidlustatud direktiivi vastu muul alusel, nimelt ELTL artikli 192 lõike 2 alusel, mitte ELTL artikli 192 lõike 1 alusel.

4. Rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet (ELTL artikli 5 lõige 4)

Kostjatest institutsioonid ei arvestanud tundlike ühiskondlike ja majanduslike kuludega, mida põhjustab erinevate saasteainete heitkoguste vähendamise kohustuste ülevõtmine Poolas alates 2030. aastast. Selle tulemusel võivad vähendamise kohustuste täitmisega aastal 2030 ja sellele järgnevatel aastatel kaasneda tundlikud negatiivsed ühiskondlikud ja majanduslikud tagajärjed. Nende kohustuste täitmiseks tehtud pingutus võib olla oodatava mõjuga ebaproportsionaalne.

Direktiivis sätestatud niivõrd suured riiklikud heitkoguste vähendamise kohustused 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks ei ole ilmselgelt vajalikud direktiivis seatud eesmärkide saavutamiseks.

5. Rikutud on liikmesriikide võrdsuse põhimõtet (ELL artikli 4 lõige 2) ja tasakaalustatud arengu põhimõtet (ELTL artikli 191 lõike 3 neljas taane koostoimes ELTL artikli 191 lõikega 2)

Liikmesriikidele pandud kohustused vähendada heitkoguseid alates 2030. aastast, ei võtta arvesse liikmesriikide erinevat majanduslikku olukorda ning tehnoloogilisi ja ühiskondlikke tingimusi, sealhulgas liidu erinevates regioonides investeeringute tegemise vajaduse ulatust. Heitkoguste vähendamise kohustuste kindlaksmääramisel kasutati ühtset meetodit, mis ei arvesta liikmesriikide tegelikke, erinevaid majanduslikke ja ühiskondlikke olukordi.

Peale selle ei arvestanud kostjatest institutsioonid liikmesriikidele 2030. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks riiklike heitkoguste vähendamise kohustuste panemisel tõenäoliselt nõutaval viisil sellega, et oluline kogus saasteainet tuleb osadesse liikmesriikidesse üle piiri liidu vahetute naaberriikide piirkondadest, mis võib põhjustada nende liikmesriikide, kelle naabriteks on kolmandad riigid, erinevat kohtlemist võrreldes liikmesriikidega, keda liidust väljastpoolt pärinevate saasteainete sissetungi probleem ei puuduta.

____________

1 ELT 2016, L 344, lk 1.