Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. maijā iesniedza Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lietuva) – “Renerga UAB/“Energijos skirstymo operatorius AB, “Lietuvos energijos gamyba AB

(lieta C-238/17)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Pamatlietas puses

Prasītājs: “Renerga UAB

Atbildētāji: “Energijos skirstymo operatoriusAB, “Lietuvos energijos gamybaAB

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai mērķis “nodrošināt īstermiņā un ilgtermiņā atbilstošu stimulu tīkla operatoriem un tīkla lietotājiem palielināt tīkla efektivitāti un sekmēt tirgus integrāciju”, kas Direktīvas 2009/72/EK 1 36. panta f) apakšpunktā noteikts regulatīvajai iestādei, kura pilda Direktīvā 2009/72 noteiktos regulatīvos uzdevumus, ir jāsaprot un jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir aizliegts nenodrošināt minēto stimulu (neizmaksāt kompensāciju par SP [sabiedrisko pakalpojumu] sniegšanu) vai to ierobežot?

2.    Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/72 3. panta 2. punktu SP saistībām ir jābūt skaidri definētām, pārskatāmām, nediskriminējošām un pārbaudāmām, un to, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/72 3. panta 6. punktu finansiālā kompensācija SP sniedzējiem ir jānosaka nediskriminējoši un pārskatāmi, ir jānoskaidro šādi jautājumi:

2.1.    Vai Direktīvas 2009/72 3. panta 2. un 6. punkta normas ir jāinterpretē tādējādi, ka ir aizliegts ierobežot SP sniedzēju stimulēšanu, ja šie pakalpojumu sniedzēji pienācīgi izpilda savas saistības saistībā ar SP sniegšanu.

2.2.    Vai valsts tiesību aktos noteiktais pienākums uz laiku pārtraukt SP sniedzējiem piešķirtās finansiālās kompensācijas izmaksāšanu neatkarīgi no darbībām, ko SP sniedzējs ir veicis saistībā ar SP sniegšanu, un no tā, vai attiecīgais SP sniedzējs ir izpildījis savas saistības, tā vietā nosakot, ka SP kompensācijas izmaksas ierobežošana (pārtraukšana) ir saistīta ar to un atkarīga no tā, vai juridiska persona, kas ir saistīta ar SP sniedzēju (proti, juridiska persona, kuras kontrolpakete pieder tam pašam uzņēmumam, kuram pieder SP sniedzēja kontrolpakete), ir veikusi nepieciešamās darbības un izpildījusi savas saistības, veicot šim uzņēmumam aprēķinātos nodevu maksājumus par SP patēriņu, ir uzskatāms par diskriminējošu, neskaidru un godīgu konkurenci ierobežojošu Direktīvas 2009/72 3. panta 2. un 6. punkta izpratnē.

2.3.    Vai valsts tiesību aktos noteiktais pienākums uz laiku pārtraukt SP sniedzējiem piešķirtās finansiālās kompensācijas izmaksāšanu, vienlaikus nosakot, ka SP sniedzējiem joprojām ir jāizpilda visas SP saistības un ar tām saistītās līgumiskās saistības pret uzņēmumiem, kuri no tiem iegādājas elektroenerģiju, ir uzskatāms par diskriminējošu, neskaidru un godīgu konkurenci ierobežojošu Direktīvas 2009/72 3. panta 2. un 6. punkta izpratnē?

3.    Ņemot vērā Direktīvas 2009/72 3. panta 15. punktu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm reizi divos gados ir jāinformē Eiropas Komisija par izmaiņām visos pasākumos, ko tās ir pieņēmušas, lai izpildītu universālā pakalpojuma un sabiedriskā pakalpojuma saistības, vai dalībvalstij, kas ir ieviesusi valsts tiesību aktus, kuros ir norādīti SP sniedzējiem izmaksājamās kompensācijas ierobežošanas iemesli un noteikumi un paredzēts atbilstošs mehānisms, ir jāinformē Eiropas Komisija par šādiem jauniem tiesību aktiem?

4.    Vai tas, ka dalībvalsts savos tiesību aktos ir paredzējusi SP sniedzējiem izmaksājamās kompensācijas ierobežošanas iemeslus, noteikumus un atbilstošu mehānismu, ir pretrunā Direktīvas 2009/72 īstenošanas mērķiem un Savienības tiesību vispārējiem principiem (proti, juridiskās noteiktības, tiesiskās paļāvības, samērīguma, pārredzamības un nediskriminēšanas principiem)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV 2009, L 211, 55. lpp.).