Žaloba podaná 12. júla 2017 – Európska komisia/Francúzska republika

(vec C-420/17)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet, a C. Hermes, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že Francúzska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na vytvorenie všeobecného právneho rámca na ochranu vtáka Emberiza hortulana v departmáne Landes, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva,

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že Francúzsko nikdy neprijalo konzistentné a koordinované ochranné opatrenia potrebné na vytvorenie právnych predpisov na ochranu vtáka Emberiza hortulana, a preto si nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 2009/147/ES1 .

____________

1 Ú. v. EÚ L 020, 2010, s. 7.