Kasační opravný prostředek podaný dne 5. října 2017 Belgickým královstvím proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 20. července 2017 ve věci T-287/16, Belgie v. Komise

(Věc C-587/17 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Belgické království (zástupci: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, zmocněnci, E. Grégoire a J. Mariani, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 20. července 2017 ve věci T-287/16, Belgie v. Komise (EU:T:2017:531);

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 20161 v rozsahu, v němž vylučuje z financování Evropskou unií částku ve výši 9.601.619,00 € (rozpočtový bod 6701);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku se navrhovatelka dovolává jediného důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícího z nesprávného právního posouzení vyplývajícího z nesprávného výkladu čl. 32 odst. 8 písm. a) nařízení č. 1290/20052 , nyní v podstatě čl. 54 odst. 5 písm. c) nařízení č. 1306/20133 Tribunálem, pokud jde o vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků a řádnou péči vyžadovanou tímto ustanovením.

____________

1     Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2016, L 75, s. 16).

2     Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1).

3     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549; oprava Úř. věst. 2016, L 130, s. 13).