Kanne 23.12.2016 – Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-669/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Norris-Usher ja C. Hermes)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, ettei Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1 4 artiklan 1 kohdan, liitteen II ja liitteen III mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole osoittanut alueita phocoena phocoena -lajin (pyöriäinen) suojelemiseksi

toteaa, ettei Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ole noudattanut myöskään saman direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole vastaavasti myötävaikuttanut Natura 2000 -verkoston perustamiseen siinä suhteessa, jossa pyöriäislajin (phocoena phocoena) elinympäristö on sen alueella

velvoittaa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Pyöriäinen (phocoena phocoena) kuuluu vedessä elävien valaiden lajiin, joka on lueteltu luontotyyppejä koskevan direktiivin liitteessä II yhteisön tärkeänä pitämäksi lajiksi, jolle on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Merkittävä osuus lajin kannasta Euroopan unionissa oleskelee merialueilla, joilla Yhdistynyt kuningaskunta käyttää itsemääräämisoikeuksiaan.

Luontotyyppejä koskevan direktiivin 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan sekä liitteiden II ja III mukaan jäsenvaltiot, joiden merialueilla on pyöriäisiä, on ehdotettava alueita niiden suojelemiseksi ja näin myötävaikutettava Natura 2000 -verkoston perustamiseen. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ehdotettu alueiden luettelo on tyhjentävä.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole ehdottanut riittäviä alueita pyöriäisille.

____________

1 EYVL 1992, L 206, s. 7.