Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour administrative d'appel de Versailles (Francie) dne 10. července 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) v. Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Věc C-497/17)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour administrative d'appel de Versailles

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Odpůrci: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Předběžná otázka

Musí být použitelná pravidla unijního práva, jež vyplývají zvláště:

z článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

z nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 20071 , jehož prováděcí pravidla byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 20082 ,

a z nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 20093 ,

vykládána v tom smyslu, že povolují, anebo zakazují, aby bylo evropské označení „ekologické zemědělství“ udělováno výrobkům pocházejícím ze zvířat, na něž byla použita rituální porážka bez předchozího omráčení, provedená za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 1099/2009?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, s.1).

2 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, s.1).

3 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. L 303, s.1).