Pritožba, ki jo je Meta Group Srl vložila 15. julija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 4. maja 2017 v zadevi T-744/14, Meta Group/Komisija

(Zadeva C-428/17 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Meta Group Srl (zastopnik: A. Formica, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba z dne 4. maja 2017, Meta Group/Komisija, naj se v delu, v katerem je neobrazložena in v katerem je napačno uporabljeno pravo, razveljavi in/ali spremeni;

posledično naj se ugotovi, da Komisija ni izpolnila denarnih obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov o nepovratnih sredstvih FP5-6 e CIP, v skupnem znesku 566.377,63 EUR iz naslova dolgovanih in neizplačanih sredstev, in razglasi naj se nezakonitost pobotov v zvezi s terjatvami pritožnice;

posledično naj se Komisiji naloži, da pritožnici plača navedeni znesek v višini 566.377,63 EUR, skupaj z zamudnimi obrestmi in ob upoštevanju revalorizacije;

Komisiji naj se še naloži plačilo odškodnine za škodo, ki je nastala pritožnici, in sicer v skupnem znesku 815.000,00 EUR ali v višjem znesku, ki ga bo [Sodišče] določilo ob koncu tega postopka, pa tudi za škodo, nastalo zaradi nezakonitosti navedenega pobota.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

I. Nepravilna in/ali napačna uporaba členov 1134 in 1135 belgijskega civilnega zakonika na področju zavezujoče narave in dobroverne izpolnitve pogodb. Nepravilna in/ali napačna uporaba členov 1156, 1157 in 1161 belgijskega civilnega zakonika na področju razlage pogodb. Nepravilna in/ali napačna uporaba načel prava Evropske unije na področju zavezujočih učinkov pogodbe, dobroverne izpolnitve in razlage pogodb ter pravne varnosti.

V izpodbijani sodbi so bile z zavrnitvijo tretjega tožbenega razloga kršena pravila belgijskega civilnega zakonika in prava Unije na področju zavezujoče narave pogodb, ker klavzuli na strani 47 aneksa k pogodbi Ecolink+ ni bil priznan zavezujoč učinek med strankama in ker ni bilo priznano, da v pogodbi vsebovano sklicevanje na metodologijo, priloženo pogodbi, ni sklicevanje na metodologijo, ki jo je predlagala družba META in ki je bila Komisiji predložena 21. decembra 2009.

II. Nepravilna in/ali napačna uporaba člena II.20 vodnika FP6. Nepravilna in/ali napačna uporaba člena 179 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s programi Skupnosti. Nepravilna in/ali napačna uporaba členov 1134, 1135, 1156, 1157 in 1161 belgijskega civilnega zakonika. Kršitev načela kontradiktornosti.

V izpodbijani sodbi so bila z zavrnitvijo četrtega in petega tožbenega razloga kršena načelo kontradiktornosti, merila iz vodnika FP6 in pravila belgijskega civilnega zakonika na področju dobroverne izpolnitve pogodb, ker so se v obravnavanem sporu določbe vodnika FP6 – kljub temu, da so bile opredeljene kot nezavezujoče – uporabljale strogo in neomajno, zlasti v zvezi s stroški internih svetovalcev.

III. Kršitev načel procesnega prava Unije na področju pravice do obrambe in polne kontradiktornosti. Kršitev člena 64 Poslovnika. Popoln neobstoj obrazložitve bistvenega elementa spora.

V izpodbijani sodbi so bila z zavrnitvijo prvih dveh tožbenih razlogov kršena načela Unije na področju polne kontradiktornosti in pravice do obrambe ter člen 64 Poslovnika, ker niso bile preučene pravne trditve pritožnice, izražene v stališčih o dokumentu „Priloga E.4“, ki ga je Komisija predložila šele na obravnavi, s čimer so bile nekritično sprejete trditve nasprotne stranke, odločba pa nezadostno obrazložena.

IV. Nepravilna in/ali napačna uporaba Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes in določb Sedmega okvirnega programa. Očitna napaka pri razumevanju odločilnega dejanskega elementa v obravnavanem primeru.

V izpodbijani sodbi je bil z zavrnitvijo prvih dveh tožbenih razlogov poleg tega kršen finančni vodnik šestega programa in izkrivljena so bila dejstva obravnavanega primera, ker je bilo napačno in zavajajoče izračunano število ur, posvečenih pogodbi Bridge, in sicer ob predpostavki, da je ponudnik storitev vsak dan v mesecu osem zaporednih ur na dan delal izključno na dejavnostih, povezanih z navedeno pogodbo.

V. Nepravilna in/ali napačna uporaba členov 1134, 1135, 1156, 1157 in 1161 belgijskega civilnega zakonika. Kršitev načela prava Unije o legitimnem pričakovanju, ker se to uporablja tudi za subjekt zasebnega prava, ki je v pogodbenem razmerju s subjektom javnega prava.

V sodbi so bila z zavrnitvijo šestega tožbenega razloga kršena civilnopravna pravila o zavezujoči naravi pogodb in načelo dobroverne izpolnitve pogodb, ker ni bilo priznano, da je Komisija s svojim ravnanjem, zlasti s podpisom aneksa, pri pritožnici vzbudila legitimno pričakovanje glede sprejetja metodologije, ki jo je predlagala.

____________