Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2017 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji

(Sprawa C-415/17)

Język postępowania: chorwacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Støvlbæk, M. Mataija, i G. von Rintelen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Chorwacji

Żądania strony skarżącej

Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o:

stwierdzenie, że Republika Chorwacji uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. 2014, L 158, s. 196) nie przyjmując do dnia 17 czerwca 2016 r. środków koniecznych w celu dostosowania się do przepisów owej dyrektywy, a w każdym razie nie powiadamiając o tych środkach Komisji.

zasądzenie zapłaty przez Republikę Chorwacji, zgodnie z art. 260 akapit 3 TFUE, kary pieniężnej w wysokości 9 275,20  dziennie od dnia wydania orzeczenia stwierdzającego uchybienie zobowiązaniu do dnia powiadomienia o środkach transpozycji dyrektywy 2014/56/UE.

obciążenie Republiki Chorwacji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Republika Chorwacji uchybiła swemu obowiązkowi poinformowania o środkach transpozycji dyrektywy 2014/56/UE w terminie wyznaczonym w art. 2 rzeczonej dyrektywy.

____________