Αναίρεση που άσκησε στις 5 Μαρτίου 2018 η Δημοκρατία της Πολωνίας κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 14 Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-849/16, PGNiG Supply & Trading κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-181/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: PGNiG Supply & Trading GmbH, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2017, Τ-849/16, PGNiG Supply & Trading κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο·

να καταδικάσει κάθε διάδικο στα δικαστικά έξοδά του.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως την προσφυγή της PGNiG Supply & Trading με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής C(2016) 6950 τελικό της 28ης Οκτωβρίου 2016 περί επανεξετάσεως των όρων εξαιρέσεως του αγωγού φυσικού αερίου OPAL από τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση των τρίτων και την τιμολογιακή ρύθμιση που καθορίστηκαν βάσει της οδηγίας 2003/55/EΚ.

Κατά την άποψη της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ταυτοχρόνως, στις σκέψεις 6, 10, 11 και 43 της αναιρεσιβαλλομένης διατάξεως, επί της ουσίας της διαφοράς σχετικά με το κύρος της προσβαλλομένης αποφάσεως. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Δημοκρατία της Πολωνίας προβάλλει κατά της αναιρεσιβαλλομένης διατάξεως τους ακόλουθους λόγους αναιρέσεως:

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 130, παράγραφοι 1 και 7, του Κανονισμού Διαδικασίας, προσέβαλε δε τα δικαιώματα της Δημοκρατίας της Πολωνίας για αποτελεσματική δικαστική προστασία και δίκαιη δίκη που κατοχυρώνονται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβίασε την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, προβαίνοντας με την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη σε πραγματικές και νομικές διαπιστώσεις επί της ουσίας της διαφοράς σχετικά με το κύρος της προσβαλλομένης αποφάσεως προτού εξεταστεί η ουσία της διαφοράς αυτής στο πλαίσιο της υποθέσεως T-883/16, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο προέβη σε εσφαλμένη νομική εκτίμηση της προσβαλλομένης αποφάσεως, δεχόμενο, αφενός, ότι η απόφαση αυτή προβλέπει ότι το 50% της δυναμικότητας μεταφοράς του αγωγού φυσικού αερίου OPAL μεταξύ Greifswald και Brandov θα διατεθεί σε τρίτους μέσω διαφανούς και χωρίς διακρίσεις δημοπρασίας, κατά τρόπο ώστε και άλλα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα αποκτήσεως δυναμικότητας και, αφετέρου, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν θεσπίζει πρόσθετη εξαίρεση, αλλά καταργεί εν μέρει την υφιστάμενη εξαίρεση. Κατά την άποψη της Δημοκρατίας της Πολωνίας, η εκτίμηση αυτή της νομικής φύσεως και των αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι εσφαλμένη, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση προβλέπει μόνο φαινομενικώς διαφανείς και χωρίς διακρίσεις λύσεις. Στην πραγματικότητα συνιστά ένα μηχανισμό που παρέχει στις επιχειρήσεις του ομίλου Gazprom τη δυνατότητα αποκλειστικής χρήσεως του 90% τουλάχιστον της καλυπτόμενης από την προσβαλλόμενη απόφαση δυναμικότητας μεταφοράς του αγωγού φυσικού αερίου OPAL (εκ του οποίου το 50 % εξαιρείται πλήρως από τους κανόνες περί προσβάσεως τρίτων ενώ το 40 % αποτελεί δυναμικότητα τύπου DZK [dynamisch zuordenbare Kapazitäten, δυναμικά διαθέσιμη δυναμικότητα], την οποία μπορεί να δεσμεύσει μόνον η Gazprom).

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη την υποχρέωσή του αιτιολογήσεως της αναιρεσιβαλλομένης διατάξεως. Η Δημοκρατία της Πολωνίας υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν εξήγησε σε ποια βάση στηρίζει τις εκτιμήσεις του που αφορούν την ουσία της προσβαλλομένης αποφάσεως. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση θέτει τη δυναμικότητα του αγωγού φυσικού αερίου OPAL στη διάθεση επιχειρήσεων που δεν συνδέονται με τον όμιλο Gazprom και ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου.

____________