Жалба, подадена на 19 април 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-50/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Люксембург, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което на жалбоподателя се предоставя само една точка за заслуги в процедурата по атестиране за 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 20 януари 2011 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя;

да се отмени решението на органа по назначаването от 11 май 2010 г., съобщено на жалбоподателя на 27 май 2010 г., с което му се предоставя само една точка за заслуги в процедурата по атестиране за 2009 г.;

да се укажат на органа по назначаването последиците от отмяната на обжалваните решения;

да се присъди на жалбоподателя обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 2 000 EUR;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________