Προσφυγή-αγωγή της 24ης Απριλίου 2011 - ΖΖ κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-52/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ZZ (Strassen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, ακύρωση του εγγράφου με το οποίο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (στο εξής: ΕΤΕπ) έκρινε ότι, κατόπιν της αποφάσεως της επιτροπής έρευνας να απορρίψει την υποβληθείσα από τον προσφεύγοντα-ενάγοντα καταγγελία περί ηθικής παρενοχλήσεως, ουδεμία περαιτέρω ενέργεια ήταν αναγκαία, καθώς και ακύρωση και άλλων αποφάσεων που αφορούν την έρευνα σχετικά με την ηθική παρενόχληση. Αφετέρου, αναγνώριση του ότι ο προσφεύγων-ενάγων αποτελεί θύμα ηθικής παρενοχλήσεως.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το έγγραφο της 1ης Σεπτεμβρίου 2010, κατά το μέρος που ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, πέραν του ότι δεν έλαβε κανένα μέτρο όσον αφορά την ηθική παρενόχληση της οποίας ο προσφεύγων-ενάγων αποτελεί θύμα επί σειρά ετών, έκρινε ότι μπορούσε να εξετάσει, ως προς την ουσία, την αιτιολογία που παρέθεσε η επιτροπή έρευνας·

να ακυρώσει την έκθεση και τα πορίσματα που εγκρίθηκαν στις 30 Ιουνίου 2010 από την επιτροπή έρευνας, καθόσον η εν λόγω επιτροπή δεν διεξήγαγε καμία έρευνα ως προς τη συμπεριφορά του τμήματος προσφυγών και των μελών του εν λόγω τμήματος, καθόσον ρύθμισε το ζήτημα της ηθικής παρενοχλήσεως και, τέλος, καθόσον απέρριψε την προσφυγή, περιόρισε τη δράση της στην εξέταση μόνον της συμπεριφοράς ορισμένων προσώπων και απέκλεισε αυθαίρετα την έρευνα ως προς ορισμένα από τα πραγματικά περιστατικά που γνωστοποιήθηκαν·

να ακυρώσει τα έγγραφα με τα οποία, στις 17 Νοεμβρίου 2010 και στις 30 Νοεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 41 του κανονισμού προσωπικού, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ δεν επέτρεψε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του, ενώ η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε, στη συνέχεια, από έναν υπάλληλό της·

να ακυρώσει το μήνυμα της 14ης Απριλίου 2011, με το οποίο ο διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού αρνήθηκε τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως·

να ακυρώσει όλες τις λοιπές συναφείς, παρεπόμενες και προηγηθείσες πράξεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, οπωσδήποτε, εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από την επιτροπή έρευνας όσον αφορά το ζήτημα της ηθικής παρενοχλήσεως·

να αναγνωρίσει ότι ο προσφεύγων-ενάγων υπέστη ηθική παρενόχληση·

να υποχρεώσει την ΕΤΕπ να παύσει την ηθική παρενόχληση έναντι του προσφεύγοντος-ενάγοντος και να αποκαταστήσει την εξ αυτής απορρέουσα υλική ζημία καθώς και να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης και της σωματικής βλάβης που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων, περιλαμβανομένης και της καταβολής των δικαστικών εξόδων, με τους νόμιμους τόκους λαμβάνοντας υπόψη τη λόγω πληθωρισμού υποτίμηση των ποσών που θα επιδικαστούν.

____________