Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 20ής Ιουλίου 2011 -Gozi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-116/10)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Καθήκον αρωγής - Άρθρο 24 του ΚΥΚ - Απόδοση των εξόδων για παράσταση δικηγόρου σε δίκη ενώπιον εθνικού δικαστηρίου)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Sandro Gozi (Ρώμη, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Passalacqua, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και J. Baquero Cruz)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για απόδοση των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων στο πλαίσιο ποινικής δίκης ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Ο S. Gozi φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 55 της 19.2.2011, σ. 38.