Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 27. septembri 2011. aasta määrus - Dittert versus komisjon

(kohtuasi F-82/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Uus karjääristruktuur - Karjääri pikendamine uute palgaastmete kehtestamisega, millel puuduvad vanas personalieeskirjas samaväärsed palgaastmed - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 45 ning alates 2005. aastast kohaldatavate rakendussätete kohaldamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Enne 1. maid 2004 tehtud ametialase edutamise otsuste tagasiulatuv jõud - Üleminekumeetmed - Hagi, mis tuleb ilmselgelt tunnistada vastuvõetamatuks)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Komisjoni 23. aprilli 2007. aasta otsuse tühistamine, millega edutati hageja palgaastme AD 10 asemel palgaastmele AD 9.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata

D. Dittert ja Euroopa Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab menetlusse astujana ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 235, 6.10.2007, lk 32.