Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 септември 2011 г. - Van Soest/Комисия

(Дело F-117/10)1

(Публична служба - Назначаване на работа - Конкурс - Условия за допускане - Изисквана диплома - Понятие за диплома за завършено средно образование, която дава право за продължаване на образованието във висше училище - Решения на конкурсната комисия - Естество на упражнявания от органа по назначаване контрол)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Barry Van Soest (Etterbeek, Белгия) (представител: S. Pappas)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията за прекратяване на процедурата за назначаване на жалбоподателя, преминал успешно конкурс и включен в списък с резерви, поради това че не притежавал диплома за завършено средно образование, даваща право да се продължи образованието във висше училище.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на г-н Van Soest.

____________

1 - ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 66.