Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 септември 2011 г. - M/EMЕA

(Дело F-6/11)1

(Публична служба - Иск за обезщетение - Явно недопустим иск)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: M (Broxbourne, Обединено кралство) (представители: C. Thomann, barrister и I. Khawaja, solicitor)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMEA) (представители: V. Salvatore и N. Rampal Olmedo)

Предмет

Иск за обезщетение на вредата, за която се твърди, че е претърпяна от ищеца вследствие на злополука на работното място, която настъпила поради нарушение от страна на агенцията на задълженията ѝ в областта на защитата на безопасността и здравето на работниците и служителите на работното място, произтичащи от европейската и британската правна уредба.

Диспозитив

Отхвърля иска като явно недопустим.

М понася всички съдебни разноски.

____________

1 - OВ C 148, 5.6.2010 г., стр. 37