Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 27. septembri 2011. aasta määrus - Lübking jt versus komisjon

(kohtuasi F-105/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2005. aasta edutamine - Uus karjääristruktuur- Karjääri pikendamine selliste uute palgaastmete loomisega, millel ei ole vastet endistes personalieeskirjades - Personalieeskirjade artikli 45 ja XIII lisa ning alates 2005. aastast kohaldatavate üldiste rakendussätete kohaldamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Edutamisotsuste tagasiulatuv mõju enne 1. maid 2004 - Üleminekumeetmed - Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Johannes Lübking jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja B. Driessen, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis avaldati 23. novembri 2005. aasta haldusteatajas nr 85 2005 ja millega hagejad edutati 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*9, mitte palgaastmele A*10.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta hagejate ning Euroopa Komisjoni vastavad kohtukulud nende endi kanda.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 281, 18.11.2006, lk 45.