Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 - ΑΑ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-101/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Διορισμός - Έκτακτοι υπάλληλοι που διορίστηκαν ως μόνιμοι υπάλληλοι - Κατάταξη σε βαθμό - Εκτέλεση τελεσίδικης αποφάσεως - Απώλεια ευκαιρίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΑΑ (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς K. Van Maldegem και C. Mereu, δικηγόροι, στη συνέχεια K. Van Maldegem, C. Mereu και M. Velardo, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και J. Baquero Cruz)

Αντικείμενο

Αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση περί κατατάξεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος στον βαθμό AD6, κλιμάκιο 2, και να υποχρεωθεί η καθής-εναγόμενη να αποκαταστήσει την υλική ζημία και να ικανοποιήσει χρηματικώς την ηθική βλάβη που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, ως αποζημίωση για την υλική ζημία που υπέστη πριν από την έκδοση της παρούσας αποφάσεως, το ισόποσο της διαφοράς μεταξύ, αφενός, των καθαρών αποδοχών άνευ κοινωνικών εισφορών και φόρων που θα εδικαιούτο αν είχε προσληφθεί ως μόνιμος υπάλληλος στον ενδιάμεσο βαθμό A*6 την 1η Αυγούστου 2004 και, ακολούθως, η σταδιοδρομία του εξελισσόταν σύμφωνα με την προαγωγή κατά κλιμάκιο που προβλέπει ο Kανονισμός Yπηρεσιακής Kαταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) και τη μέση διάρκεια παραμονής του υπαλλήλου σε κάθε βαθμό, όπως προκύπτει από το παράρτημα I, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, και, αφετέρου, των καθαρών αποδοχών άνευ κοινωνικών εισφορών και φόρων που εισέπραξε ο προσφεύγων-ενάγων μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2004 και της ημερομηνίας εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως, καταρχάς με την ιδιότητα του υπαλλήλου κράτους μέλους και, στη συνέχεια, από τις 15 Μαρτίου 2009, με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορά στην οποία πρέπει να εφαρμοστεί ο συντελεστής 0,8.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 120 000 ευρώ ως αποζημίωση για την υλική ζημία του μετά την έκδοση της παρούσας αποφάσεως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το σύνολο των οφειλομένων κατ' εκτέλεση της παρούσας αποφάσεως ποσών που έχουν καταστεί απαιτητά, πλέον τόκων υπερημερίας, από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα εν λόγω ποσά κατέστησαν απαιτητά, και αν οι ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερες της 15ης Μαρτίου 2009, από την εν λόγω ημερομηνία. Οι ανωτέρω τόκοι πρέπει να υπολογισθούν μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, με το ισχύον κατά την οικεία περίοδο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 2 000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή-αγωγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της και τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων του προσφεύγοντος- ενάγοντος.

Ο προσφεύγων-ενάγων φέρει το ένα τρίτο των δικαστικών εξόδων του.

____________

1 - EE C 63 της 13.3.2010, σ. 52.