Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 септември 2011 г. - Pino/Комисия

(Дело F-31/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица - Вътрешен конкурс за преминаване в категория, публикуван преди 1 май 2004 г. - Кандидат, включен преди 1 май 2006 г. в списъка на издържалите конкурса лица - Класиране в степен - Прилагане на мултипликационнен коефициент, по-малък от 1 - Загуба на точките за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marco Pino (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Arpio Santacruz и M. Simm, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решенията на Комисията, с които жалбоподателите - длъжностни лица от категория B, преминали успешно вътрешен конкурс за преминаване в категория, са назначени на администраторски постове, доколкото с посочените решения се осъществява класиране на жалбоподателите съгласно XIII към Правилника за длъжностните лица, запазва се прилагането на мултипликационен коефициент към техните възнаграждения и техните точки за повишаване се премахват.

Диспозитив

Отхвърля жалбата

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз, в качеството му на встъпила страна, понася направените от него разноски.

____________

1 - ОВ C 131, 3.6. 2006 г., стр. 50