Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 септември 2011 г. - Whitehead/Европейска централна банка

(Дело F-98/09)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Годишно изменение на заплатите и премиите - Процедура за 2008 г. - Годишна процедура за оценка - Критерии за преценка - Съгласуване с Комитета по персонала - Вземане предвид на отпуските по болест - Определяне на целите)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sarah Whitehead (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: първоначално F. Feyerbacher и G. Nuvoli, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat, впоследствие E. Carlini и G. Nuvoli, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Най-напред, искането на жалбоподателката да се отмени решението на ЕЦБ, с което ѝ се предоставя увеличение на заплатата в размер на 2 точки в рамките на Annual Salary and Bonus Review за 2008 г., както и да ѝ бъде възстановена разликата между полученото увеличение на заплатата и това, на което тя твърди, че има право. На второ място, искането за обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Whitehead понася направените от нея съдебни разноски и тези на Европейската централна банка.

____________

1 - ОВ C 24, 30.1.2010 г., стр. 82.