Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.9.2011 - Angé Serrano v. parlamentti

(Asia F-9/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Toiselle ura-alueelle siirtyminen vanhojen henkilöstösääntöjen voimassaolon aikana - Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännöt 1.5.2004 - Euroopan parlamentin puhemiehistön 13.2.2006 tekemä päätös - Uudelleenmäärittely tasoituskorvausta saavien virkamiesten palkan perusteella - Sovellettava kerroin - Ylennyspisteiden menettäminen - Korvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamenttti (asiamiehet: aluksi C. Burgos ja K. Zejdová, sitten L.G. Knudsen ja K. Zejdová)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Simm ja I. Šulce, sitten K. Zieleśkiewicz, M. Bauer ja J. Monteiro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen Euroopan parlamentin tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka on otettu ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa toiselle ura-alueelle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun varallaololuetteloon, on määritelty uudelleen palkkaluokkaan B*6, palkkatasolle 8, kyseisten henkilöstösääntöjen epäedullisempien säännösten perusteella - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Väliintulija Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 69, 24.3.2007, s. 31.