Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 września 2011 r. - Angé Serrano przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-9/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zmiana kategorii w ramach dawnego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy na dzień 1 maja 2004 r. - Decyzja prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2006 r. - Zmiana zaszeregowania na podstawie wynagrodzenia urzędników uprawnionych do dodatku wyrównawczego - Mający zastosowanie mnożnik - Utrata punktów awansu - Żądanie odszkodowawcze)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pilar Angé Serrano (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo C. Burgos i K. Zejdová, następnie L.G. Knudsen i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Simm i I. Šulce, następnie K. Zieleśkiewicz, M. Bauer i J. Monteiro, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany zaszeregowania na kategorię B*6 stopień 8 w odniesieniu do skarżącej, która była wpisana na listę rezerwy konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego, na podstawie przepisów mniej korzystnych - Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona i w części oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 69 z 24.3.2007, s. 31.