Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. mája 2011 - J/Komisia

(vec F-53/09)

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania - Článok 73 služobného poriadku - Zamietnutie uznania choroby ako choroby z povolania - Povinnosť viesť konanie v primeranej lehote)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: J (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o uznanie choroby, ktorou je postihnutý, ako choroby z povolania, ako aj rozhodnutia, že má zaplatiť odmenu a výdavky určeného lekára, ako aj polovicu odmeny a vedľajších výdavkov tretieho lekára v lekárskej komisii

Výrok rozsudku

Európska komisia je povinná zaplatiť žalobcovi sumu jedno euro z dôvodu náhrady škody a úrokov.

Zostávajúce žalobné návrhy sa zamietajú.

Európska komisia znáša okrem svojich vlastných trov konania aj štvrtinu trov konania žalobcu.

Žalobca znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009, s. 64.