Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. apríla 2011 - Irmantas Šimonis/Komisia

(vec F-113/07)

(Verejná služba - Úradníci - Medziinštitucionálne preloženie - Právnik lingvista - Nahradenie odôvodnenia - Požiadavka minimálnej služobnej doby)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: V. Vilkas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Steiblytė a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas a E. Matulionytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa v priebehu výberového konania na obsadenie miesta, na ktoré bolo vypísané oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. COM/2007/142, vzdala žiadosti o preloženie žalobcu do Komisie a vylúčila ho z výberového konania

Výrok rozsudku

Rozhodnutie, ktorým Európska komisia vylúčila I. Šimonisa z výberového konania vypísaného prostredníctvom oznámenia o voľnom pracovnom mieste č. COM/2007/142 tým, že nepožiadala Súdny dvor Európskej únie o jeho preloženie, sa zrušuje.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu.

Litovská republika znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 36.