Жалба, подадена на 21 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-51/11)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Giatagantzidis и K. Kyriazi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на EPSO да възобнови процедурата по общия конкурс EPSO/AD/77/06 и да покани жалбоподателя отново да се яви на първия етап от този конкурс.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на EPSO да възобнови конкурсната процедура,

да се отмени решението на EPSO от 11 март 2011 г.,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________