Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2011 [αίτηση του Cour d'appel de Paris (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS κατά Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Υπόθεση C-439/09) 1

(Άρθρο 101, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ - Κανονισμός (ΕΚ) 2790/1999 - Άρθρα 2 έως 4 - Ανταγωνισμός - Περιοριστική πρακτική - Δίκτυο επιλεκτικής διανομής - Καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης - Γενική και απόλυτη απαγόρευση της πωλήσεως στο διαδίκτυο - Απαγόρευση που επέβαλε ο προμηθευτής στους εξουσιοδοτημένους διανομείς)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d'appel de Paris

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

κατά

Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Παρισταμένων των: Ministère public, Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Cour d'appel de Paris - Ανταγωνισμός - Γενική και απόλυτη απαγόρευση πωλήσεων μέσω του διαδικτύου καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης επιβαλλόμενη από τον προμηθευτή στους εξουσιοδοτημένους διανομείς στο πλαίσιο δικτύου επιλεκτικής διανομής - Υποχρέωση πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων εντός υλικώς υπαρκτού χώρου παρουσία πτυχιούχου φαρμακοποιού - Ιδιαιτέρως σοβαρός περιορισμός του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου, κατά την έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, μη δυνάμενος να τύχει απαλλαγής κατά κατηγορία δυνάμει του κανονισμού 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 336, σ. 21) - Δυνατότητα χορηγήσεως ατομικής απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 81, παράγραφος 3, ΕΚ

Διατακτικό

Το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι συμβατική ρήτρα, στο πλαίσιο συστήματος επιλεκτικής διανομής, η οποία επιβάλλει την πραγματοποίηση των πωλήσεων καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης σε υλικώς υπαρκτό χώρο με την υποχρεωτική παρουσία πτυχιούχου φαρμακοποιού, με αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσεως του διαδικτύου για τις εν λόγω πωλήσεις, συνιστά περιορισμό εξ αντικειμένου κατά την έννοια της διατάξεως αυτής εάν, κατόπιν αυτοτελούς και συγκεκριμένης εξετάσεως του περιεχομένου και του σκοπού της εν λόγω συμβατικής ρήτρας καθώς και του νομικού και οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου αυτή εντάσσεται, προκύπτει ότι, λαμβανομένων υπόψη των ιδιοτήτων των επίμαχων προϊόντων, η εν λόγω ρήτρα δεν δικαιολογείται αντικειμενικώς.

Το άρθρο 4, στοιχείο γ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών έχει την έννοια ότι η απαλλαγή κατά κατηγορία που προβλέπει το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού δεν ισχύει στην περίπτωση συμβάσεως επιλεκτικής διανομής περιέχουσας ρήτρα η οποία απαγορεύει de facto το διαδίκτυο ως μέσο εμπορίας των συμβατικών προϊόντων. Αντιθέτως, μια τέτοια σύμβαση μπορεί να τύχει, ατομικώς, της νόμιμης απαλλαγής του άρθρου 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

____________

1 - ΕΕ C 24 της 30.1.2010.