Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 септември 2011 г. - Nastvogel/Съвет

(Дело F-4/10)1

(Публична служба - Атестиране - Атестационен доклад - Становище на комитета по атестиране - Влошаване на аналитичните преценки - Диалог между атестираното лице и атестиращия - Консултиране с различни ръководители - Познаване на работата на атестираното лице от втория атестиращ - Мотиви - Вземане предвид на отпуските по болест)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nastvogel (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет (представители: г-н M. Vitsentzatos и г-жа K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Искане за отмяна на решението за изготвяне на атестационния доклад за периода от 1 юли 2006 г. до 31 декември 2007 г.

Диспозитив

Отменя атестационния доклад на г-жа Nastvogel, изготвен за периода от 1 юли 2006 г. до 31 декември 2007 г.

Съветът на Европейския съюз понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 63, 13.3.2010 г., стр. 54.