Προσφυγή-αγωγή της 22ας Απριλίου 2011 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-17/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: Α. Blot, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της καθής περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως συμβασιούχου υπαλλήλου της προσφεύγουσας-ενάγουσας.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

κυρίως, να ακυρώσει την απόφαση περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως της συμβασιούχου υπαλλήλου, όπως προκύπτει σιωπηρώς από το σημείωμα της 28ης Απριλίου 2010 και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, της αποφάσεως της Αρμόδιας Αρχής για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης περί απορρίψεως της ενστάσεως,

κατά συνέπεια, να επανεντάξει την προσφεύγουσα-ενάγουσα στα καθήκοντά της,

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει ποσό καθοριζόμενο προσωρινώς σε 27.000 ευρώ προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας, πλέον τόκων υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο από την ημερομηνία της αποφάσεως που πρόκειται να εκδοθεί,

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει ποσό καθοριζόμενο προσωρινώς και ex aequo et bono σε 15.000 ευρώ (χίλια πεντακόσια ευρώ), προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, πλέον τόκων υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο από την ημερομηνία της αποφάσεως που πρόκειται να εκδοθεί,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________