РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

28 октомври 2010 година

Дело F‑113/05

Roderick Neil Kay

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Длъжностни лица, преминаващи в по-висока функционална група чрез конкурс на общо основание — Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен при назначаването — Класиране в степен в приложение на новите, по-неблагоприятни правила — Член 2, член 5, параграф 2 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника“

Предмет:      Жалба, подадена на основание на членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Kay иска да се отмени решението на Комисията от 31 януари 2005 г. за назначаването му на длъжност администратор, тъй като е класиран в степен А*6, стъпка 2

Решение:      Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен

(член 5, параграф 2 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, Регламент № 723/2004 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен

(приложение XIII към Правилника за длъжностните лица; Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Повишаване — Промяна на категорията — Право на запазване на точките за повишаване — Липса

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника, изменен с Регламент № 723/2004 и влязъл в сила на 1 май 2004 г., се отнася до длъжностните лица, които са били включени в „списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“ преди 1 май 2006 г. и които действително са преминали в друга категория след 1 май 2004 г. Посоченият член 5, параграф 2 се отнася единствено до длъжностните лица, преминали в друга категория, след като са успели на вътрешен конкурс. Следователно по отношение на длъжностно лице, което е успяло на конкурс на общо основание, а не на вътрешен конкурс, член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника не се прилага.

В член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, който член се отнася до кандидатите, успели в конкурс на общо основание и „наети между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г.“, терминът „наети“ има точно определено значение и трябва да се разбира като обозначаващ длъжностните лица, постъпили на работа в периода между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г. на длъжност, която се е освободила след включването им до 1 май 2006 г. в списък с подходящи кандидати в резултат на провеждане на конкурс, публикуван по време на действието на предишния Правилник за длъжностните лица. Следователно тази разпоредба е приложима за определяне на класирането на лице, което към момента на включването му в списъка на успелите от конкурс на общо основание кандидати вече е било длъжностно лице.

(вж. точки 52, 54, 55, 60 и 61)

2.     Кандидати, успели на един и същ конкурс, могат да бъдат третирани по различен начин според това дали датата на назначаването им е преди или след влизането в сила на приетите от законодателя на Съюза изменения в Правилника, тъй като такава разлика е обективно оправдана от необходимостта от запазване на свободата на последния във всеки един момент да може да приема измененията в разпоредбите от Правилника, които счита, че съответстват на интереса на службата, дори и тези разпоредби да са по-неблагоприятни от предишните за длъжностните лица.

(вж. точка 67)

Позоваване на:

Съд — 22 декември 2008 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, C‑443/07 P, Сборник, стр. I‑10945, точка 79

Първоинстанционен съд — 11 юли 2007 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, T‑58/05, Сборник, стр. II‑2523, точка 86

3.     Член 45 от Правилника не допуска длъжностно лице от категория B*, назначено в по-високата категория A*, да запази броя точки, даден му с оглед изпълнението на задачите му в по-долните категории, където е имало различен вид функции.

(вж. точка 83)