ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

28. října 2010

Věc F‑113/05

Roderick Neil Kay

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Úředníci nastupující do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení – Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost – Přechodná pravidla o zařazení do platové třídy při přijetí do zaměstnání – Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel – Článek 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. N. Kay domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2005, kterým byl jmenován administrátorem, v rozsahu, v němž ho toto rozhodnutí zařazuje do platové třídy A*6 stupně 2.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení o zařazení do platové třídy

(Služební řád, příloha XIII, čl. 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení o zařazení do platové třídy

(Služební řád, příloha XIII; nařízení Rady č. 723/2004)

3.      Úředníci – Povýšení – Změna kategorie – Právo na zachování bodů pro povýšení – Neexistence

(Služební řád, článek 45)

1.      Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, ve znění nařízení č. 723/2004, které vstoupilo v platnost dne 1. května 2004, se vztahuje na úředníky, kteří byli před 1. květnem 2006 zapsáni na „seznam kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“ a kteří byli do jiné kategorie skutečně převedeni po 1. květnu 2004. Uvedený čl. 5 odst. 2 se týká výhradně úředníků, kteří přecházejí do jiné kategorie prostřednictvím vnitřního výběrového řízení. Jestliže tedy úředník uspěl v otevřeném výběrovém řízení a nikoliv ve vnitřním výběrovém řízení, čl. 5 odst. 2 přílohy XIII se na něj nepoužije.

V článku 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, který se vztahuje na úspěšné kandidáty otevřených výběrových řízení „přijaté mezi 1. květnem 2004 a 30. dubnem 2006“, má výraz „přijatí“ přesný smysl a je třeba jej chápat tak, že označuje úředníky, kteří nastoupili do služebního poměru od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 na pracovní místo, které jim bylo nabídnuto poté, co byli před 1. květnem 2006 zapsáni na seznam vhodných kandidátů po ukončení výběrového řízení zveřejněného v režimu starého služebního řádu. V důsledku toho je toto ustanovení použitelné pro určení zařazení osoby, která již byla úředníkem, když se nacházela mezi úspěšnými kandidáty takového otevřeného výběrového řízení.

(viz body 52, 54, 55, 60 a 61)

2.      S úspěšnými kandidáty téhož otevřeného výběrového řízení může být při zařazování do platových tříd zacházeno rozdílně podle toho, zda datum jejich přijetí předchází či nepředchází vstupu v platnost reformy služebního řádu provedené unijním zákonodárcem, protože takové rozdílné zacházení je objektivně odůvodněno nezbytností chránit jeho svobodu provést v jakémkoliv okamžiku změny ustanovení služebního řádu, o nichž má za to, že jsou v souladu se zájmem služby, i když jsou tato ustanovení pro úředníky méně příznivá než stará ustanovení.

(viz bod 67)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. prosince 2008, Centeno Mediavilla a další v. Komise, C‑443/07 P, Sb. rozh. s. I‑10945, bod 79

Tribunál: 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, Sb. rozh. s. II‑2523, bod 86

3.      Článek 45 služebního řádu brání tomu, aby si úředník kategorie B*, jmenovaný do vyšší kategorie A*, zachoval body, které mu byly přiděleny na základě jeho předchozích činností v nižší kategorii, kde vykonával jiný druh funkce.

(viz bod 83)