WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑113/05


Roderick Neil Kay

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu otwartego – Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia – Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów – Artykuł 2, art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której R.N. Kay domaga się stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie jego powołania na stanowisko administratora, w zakresie, w jakim na podstawie tej decyzji został zaszeregowany do grupy A*6, stopień 2.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące powołania do grupy zaszeregowania

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3; rozporządzenie Rady nr 723/2004)

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące powołania do grupy zaszeregowania

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII; rozporządzenie Rady nr 723/2004)

3.      Urzędnicy – Awans – Zmiana kategorii – Prawo do zachowania punktów awansu – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 45)


1.      Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 723/2004, obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r., dotyczy urzędników, których nazwiska pojawiają się przed dniem 1 maja 2006 r. „na liście kandydatów [kwalifikujących się] do przeniesienia z jednej kategorii do innej”, i którzy faktycznie zostali przeniesieni po dniu 1 maja 2004 r. Omawiany art. 5 ust. 2 dotyczy wyłącznie urzędników zmieniających kategorię w drodze konkursu wewnętrznego. W rezultacie, jeśli urzędnik został laureatem konkursu otwartego, a nie konkursu wewnętrznego, art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego nie znajduje względem niego zastosowania.

Wyrażenie „z naboru” zawarte w art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który dotyczy laureatów konkursów otwartych „z naboru przeprowadzonego między 1 maja 2004 r. a 30 kwietnia 2006 r.” ma dokładne znaczenie, które należy rozumieć w ten sposób, że określa urzędników rozpoczynających służbę pomiędzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem 30 kwietnia 2006 r. na stanowisku dla nich dostępnym w następstwie wpisania ich przed dniem 1 maja 2006 r. na listę odpowiednich kandydatów, zamykającą konkurs opublikowany pod rządami dawnego regulaminu pracowniczego. W rezultacie przepis ten znajduje zastosowanie celem określenia zaszeregowania osoby, która była już urzędnikiem, kiedy jej nazwisko zostało umieszczone na liście laureatów takiego konkursu otwartego.

(zob. pkt 52, 54, 55, 60, 61)


2.      Laureaci tego samego konkursu otwartego mogą być odmiennie traktowani w zakresie zaszeregowania w zależności od tego, czy zostali powołani przed, czy po wejściu w życie reformy regulaminu pracowniczego przeprowadzonej przez prawodawcę Unii, ponieważ takie zróżnicowanie jest obiektywnie uzasadnione koniecznością zachowania swobody dokonywania w każdej chwili przez prawodawcę zmian przepisów regulaminu pracowniczego, które uznaje on za zgodne z interesem służby, nawet jeśli te przepisy są dla urzędników mniej korzystne w porównaniu z dawnymi.

(zob. pkt 67)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑443/07 P Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 22 grudnia 2008 r., Zb.Orz. s. I‑10945, pkt 79

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., Zb.Orz. s. II‑2523, pkt 86

3.      Artykuł 45 regulaminu pracowniczego stoi na przeszkodzie temu, by urzędnik kategorii B*, powołany do wyższej kategorii A*, zachował punkty przyznane mu w ramach wcześniejszej pracy w niższej kategorii, w której wykonywał zadania innego rodzaju.

(zob. pkt 83)