A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. október 28.

F‑85/05. sz. ügy

Susanne Sørensen

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kinevezés – Nyílt versenyvizsgával magasabb rangú csoportba kerülő tisztviselők –Az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók – A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai – A kevésbé kedvező új szabályok alkalmazásával történő besorolás – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Sørensen egyrészt a Bizottság őt asszisztensi állásba kinevező 2004. augusztus 6‑i határozatának annyiban történő megsemmisítését kéri, amennyiben e határozat őt a B*3 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolja be, másrészt az általa megszerzett valamennyi előmeneteli pontot törlő határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő kinevezés – Új előmeneteli rendszer bevezetése a 723/2004 rendelettel – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 5. cikk, (2) bekezdés, és 12. cikk, (3) bekezdés; 723/2004 tanácsi rendelet)

2.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő kinevezés – Új előmeneteli rendszer bevezetése a 723/2004 rendelettel – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet; 723/2004 tanácsi rendelet)

1.      A 723/2004 rendelettel módosított és 2004. május 1‑jén hatályba lépett személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése azokra a tisztviselőkre vonatkozik, akiket 2006. május 1‑je előtt felvettek „az egyik besorolási osztályból a másikba való áthelyezésre alkalmas pályázók jegyzékére”, és akik 2004. május 1‑jét követően ténylegesen másik besorolási osztályba kerültek. Az említett 5. cikk (2) bekezdése kizárólag a belső versenyvizsga révén besorolási osztályt váltó tisztviselőkre vonatkozik. Következésképpen a tisztviselőre nem alkalmazható a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése, ha nyílt versenyvizsgát, nem pedig belső versenyvizsgát teljesített sikerrel.

A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdésében – amely a nyílt versenyvizsgák azon sikeres pályázóira vonatkozik, „akiket 2004. május 1‑je és 2006. április 30‑a között vettek fel” – a „vettek fel” kifejezés pontos jelentéssel bír, amely alatt a 2004. május 1‑je és 2006. április 30. között olyan állásban szolgálatba lépett tisztviselőket kell érteni, amely a korábbi személyzeti szabályzat szerint közzétett versenyvizsgát lezáró alkalmassági jegyzékre való, 2006. május 1‑je előtti felvételüket követően vált betölthetővé. Következésképpen e rendelkezést azon személyek besorolására kell alkalmazni, akik már tisztviselők voltak, amikor az említett nyílt versenyvizsgák valamelyikének sikeres pályázóivá váltak.

(lásd az 56., 59., 60., 65. és 66. pontot)

2.      Az egyenlőség elve nem korlátozhatja a jogalkotó azon szabadságát, hogy bármikor módosítsa a személyzeti szabályzat rendelkezéseit, ha ezt a szolgálat érdekében állónak ítéli, még akkor is, ha az új rendelkezések a tisztviselők számára kedvezőtlenebbek, mint a korábbi szabályok.

Valamely versenyvizsga sikeres pályázói különböző bánásmódban részesülhetnek aszerint, hogy a személyzeti szabályzat uniós jogalkotó általi reformjának hatálybalépése előtt vagy után nevezték ki őket, mivel e különbségtétel objektív módon, az említett jogalkotó számára azon szabadság biztosításának szükségességével igazolható, hogy bármikor módosítsa a személyzeti szabályzat rendelkezéseit, ha ezt a szolgálat érdekében állónak ítéli. Márpedig a különböző személyzeti szabályzati rendelkezések szerint magasabb besorolási fokozatba átsorolt két tisztviselő – éppen e tényre tekintettel – különböző helyzetben van.

(lásd a 91., 96. és 97. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑443/07. P. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2008. december 22‑én hozott ítéletének (EBHT 2008., I‑10945. o.) 79. pontja; C‑496/08. P. sz., Angé Serrano kontra Parlament ügyben 2010. március 4‑én hozott ítéletének (EBHT 2010., I‑1793. o.) 108. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑58/05. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT 2007., II‑2523. o.) 86. pontja.