ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 23ης Νοεμβρίου 2010

Υπόθεση F-50/08

Gábor Bartha

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Γενικός διαγωνισμός — Μη εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων — Ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις εξεταστικές επιτροπές διαγωνισμών»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία ο G. Bartha ζητεί κατ’ ουσίαν, αφενός, να ακυρωθεί η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/56/06, με την οποία πληροφορήθηκε ότι απέτυχε στις δοκιμασίες του εν λόγω διαγωνισμού, και, αφετέρου, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της αποφάσεως αυτής.

Απόφαση: Η απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2008, με την οποία η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού EPSO/AD/56/06 απέρριψε την αίτηση του G. Bartha περί επανεξετάσεως της αποφάσεως της εν λόγω εξεταστικής επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η υποψηφιότητά του ακυρώνεται. Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προσφυγή-αγωγή — Βλαπτική πράξη — Απόφαση εκδοθείσα κατόπιν επανεξετάσεως προγενέστερης αποφάσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 § 2 και 91 § 2)

2.      Υπάλληλοι — Προσφυγή-αγωγή — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Ταυτότητα διοικητικής ενστάσεως και προσφυγής

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

3.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Εξεταστική επιτροπή — Σύνθεση

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα XIII, άρθρο 3, εδ. 5)

4.      Υπάλληλοι — Εξωσυμβατική ευθύνη των θεσμικών οργάνων — Προϋποθέσεις — Έλλειψη νομιμότητας — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια

1.      Οσάκις υποψήφιος μη περιληφθείς στον πίνακα επιτυχόντων που καταρτίσθηκε κατά την περάτωση ενός διαγωνισμού ζητεί την επανεξέταση αποφάσεως ληφθείσας από εξεταστική επιτροπή, τη βλαπτική γι’ αυτόν πράξη συνιστά η απόφαση που έλαβε η εν λόγω επιτροπή κατόπιν επανεξετάσεως της καταστάσεως του υποψηφίου.

(βλ. σκέψη 22)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ 13 Δεκεμβρίου 2006, T‑173/05, Heus κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑2‑329 και II‑A‑2‑1695, σκέψη 19

2.      Συντρέχει παράβαση του κανόνα της ταυτότητας του αντικειμένου διοικητικής ενστάσεως και προσφυγής μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ένδικη προσφυγή μεταβάλλει το αντικείμενο της διοικητικής ενστάσεως ή την αιτία της, η δε έννοια της «αιτίας» πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο διασταλτικό. Κατ’ αυτή την ερμηνεία, και δεδομένου ότι πρόκειται για ακυρωτικά αιτήματα, πρέπει ως «αιτία της διαφοράς» να νοείται η αμφισβήτηση από τον προσφεύγοντα της εσωτερικής νομιμότητας της προσβαλλομένης πράξεως ή, εναλλακτικώς, η αμφισβήτηση της εξωτερικής νομιμότητάς της. Κατά συνέπεια, και υπό την επιφύλαξη των ενστάσεων ελλείψεως νομιμότητας και των λόγων δημοσίας τάξεως, θα υπήρχε μεταβολή της αιτίας της διαφοράς και, ως εκ τούτου, παράβαση του κανόνα της ταυτότητας του αντικειμένου διοικητικής ενστάσεως και προσφυγής, εάν ο προσφεύγων, βάλλοντας με τη διοικητική ένστασή του μόνον κατά του τυπικού κύρους της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξεως, περιλαμβανομένων των διαδικαστικών πτυχών της, προέβαλλε με το δικόγραφο της προσφυγής του ουσιαστικούς λόγους, ή στην αντίστροφη περίπτωση κατά την οποία ο προσφεύγων, αφού αμφισβήτησε με τη διοικητική ένστασή του μόνον την ουσιαστική νομιμότητα της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξεως, προέβαλλε με το δικόγραφο της προσφυγής του λόγους που αφορούν το τυπικό της κύρος.

(βλ. σκέψη 34)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 1 Ιουλίου 2010, F‑45/07, Mandt κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 119 και 120

3.      Εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη, κατά τη δημοσίευση του καταλόγου των μελών της, από περισσότερα από τέσσερα τακτικά μέλη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πληρούσα τις απαιτήσεις του άρθρου 3, πέμπτο εδάφιο, του παραρτήματος III του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) παρά μόνον εφόσον στα τακτικά της μέλη περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο μέλη από κάθε φύλο.

Πάντως, η απαίτηση να λαμβάνονται υπόψη μόνον τα τακτικά μέλη της εξεταστικής επιτροπής κατά το στάδιο της δημοσιεύσεως του καταλόγου των μελών της μπορεί να αμβλυνθεί στην ειδική εκείνη περίπτωση, όπου, παρά τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής μη ανταποκρινόμενης, κατ’ αυτό το στάδιο, στον κανόνα του άρθρου 3, πέμπτο εδάφιο, του παραρτήματος III του ΚΥΚ, η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, κατά την ουσιαστική διεξαγωγή των δοκιμασιών, είναι παρά ταύτα σύμφωνη προς τον εν λόγω κανόνα. Πράγματι, σε μία τέτοια περίπτωση, διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνεται πλήρως ο σκοπός που επιδιώκει αυτή η διάταξη, ήτοι να αξιολογηθούν οι επιδόσεις των υποψηφίων διαγωνισμού από εξεταστική επιτροπή εντός της οποίας διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(βλ. σκέψεις 43 και 44)

4.      Η ευθύνη της διοικήσεως προϋποθέτει τη συνδρομή ενός συνόλου προϋποθέσεων όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της συμπεριφοράς που προσάπτεται στα θεσμικά όργανα, το υποστατό της ζημίας και την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς και της προβαλλόμενης ζημίας. Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις είναι σωρευτικές. Η έλλειψη μιας εξ αυτών αρκεί για την απόρριψη του αιτήματος αποζημιώσεως.

Σε ό,τι αφορά την αιτιώδη συνάφεια, απόκειται, κατ’ αρχήν, στον προσφεύγοντα να αποδείξει ότι υφίσταται άμεση και βέβαιη σχέση αιτίας προς αιτιατό μεταξύ του διαπραχθέντος από το θεσμικό όργανο πταίσματος και της προβαλλόμενης ζημίας

Ο βαθμός βεβαιότητας της αιτιώδους συνάφειας που απαιτείται από τη νομολογία επιτυγχάνεται πάντως όταν η διαπραχθείσα από θεσμικό όργανο της Ενώσεως παρανομία στέρησε με βεβαιότητα από ένα πρόσωπο όχι κατ’ ανάγκην την πρόσληψη, ως προς την οποία ο ενδιαφερόμενος ουδέποτε μπορεί να αποδείξει ότι υφίστατο δικαίωμα, αλλά μια σοβαρή πιθανότητα να προσληφθεί ως μόνιμος ή έκτατος υπάλληλος, με συνέπεια να υποστεί ο ενδιαφερόμενος υλική ζημία που συνίσταται σε απώλεια εισοδήματος.

(βλ. σκέψεις 53 έως 55)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 1 Ιουνίου 1994, C‑136/92 P, Επιτροπή κατά Brazzelli Lualdi κ.λπ., Συλλογή 1994, σ. I‑1981, σκέψη 42· 21 Φεβρουαρίου 2008, C‑348/06 P, Επιτροπή κατά Girardot, Συλλογή 2008, σ. I‑833, σκέψη 52

ΓΔΕΕ: 28 Σεπτεμβρίου 1999, T‑140/07, Hautem κατά ΕΤΕπ, Συλλογή Υπ.Υπ. 1999, σ. I‑A‑171 και II‑897, σκέψη 85· 5 Οκτωβρίου 2004, T‑45/01, Sanders κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. II‑3315, σκέψη 150

ΔΔΔΕΕ: 22 Οκτωβρίου 2008, F-46/07, Τζιράνη κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2008, σ.  I‑A‑1‑323 και II‑A‑1‑1773, σκέψη 218