Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2011. aasta otsus (High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Ühendkuningriik eelotsusetaotlus) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. versus The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Kohtuasi C-366/10)

(Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Direktiiv 2008/101/EÜ - Lennutegevuse lisamine sellesse süsteemi - Kehtivus - Chicago konventsioon - Kyoto protokoll - EL ja Ameerika Ühendriikide vaheline lennutranspordileping - Rahvusvahelise tavaõiguse põhimõtted - Õiguslikud tagajärjed - Tuginemise võimalikkus - Liidu õiguse eksterritoriaalsus - Mõisted "tasu" ja "maks")

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Kostja: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Menetluses osalesid: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Ese

Eelotsusetaotlus - High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, lk 3), kehtivus - Võimalus tugineda teatavatele rahvusvahelise õiguse eeskirjadele ja/või sätetele

Resolutsioon

1.    Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas saab eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimetatud rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja sätete hulgast tugineda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi, kehtivuse hindamiseks üksnes alljärgnevale:

-    ühelt poolt ning selle kontrolli piires, mis käsitleb liidule nendest põhimõtetest lähtudes omistatavat ilmset hindamisviga tema pädevuse osas seda direktiivi vastu võtta:

-    põhimõte, mille kohaselt on igal riigil oma õhuruumi üle täielik ja eranditu suveräänsus;

-    põhimõte, mille kohaselt ei või ükski riik mingis avamere osas õiguspäraselt kehtestada oma suveräänsust, ja

-    põhimõte, mis tagab üle avamere lendamise vabaduse,

-    teiselt poolt,

-    esiteks Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiseks Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu, mis on sõlmitud 25. ja 30. aprillil 2007 ja mida on muudetud protokolliga, artikkel 7 ning artikli 11 lõige 1 ja lõike 2 punkt c, ning

-    nimetatud lepingu artikli 15 lõige 3 koostoimes sama lepingu artikliga 2 ja artikli 3 lõikega 4.

2.    Direktiivi 2008/101 kontrollimisel ei tulnud ilmsiks asjaolusid, mis võiksid mõjutada direktiivi kehtivust.

____________

1 - ELT C 260, 25.9.2010.