PERSONALDOMSTOLENS DOM
(första avdelningen)

den 14 december 2010

Mål F-80/09

Erika Lenz

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Ersättning för sjukvårdskostnader avseende behandling utförd av en ’Heilpraktiker’ – Icke-diskrimineringsprincipen”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Erika Lenz yrkar att ett beslut som fattats av Europeiska unionens institutioners gemensamma sjukförsäkringssystem ska ogiltigförklaras på grund av hon vägrats ersättning för kostnader avseende behandling utförd av en ”Heilpraktiker” (naturläkare) i Tyskland utan läkarexamen.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Beslut som går någon emot – Motiveringsskyldighet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket)

2.      Tjänstemän – Social trygghet – Sjukförsäkring – Sjukvårdskostnader – Ersättning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 72.1)

3.      Tjänstemän – Likabehandling – Gränser – Rättsstridigt beviljad förmån

1.      Administrationen har uppfyllt sin motiveringsskyldighet när det gäller ett beslut om att inte bevilja ersättning för sjukvårdskostnader genom att lämna en motivering till beslutet att avslå klagomålet. Motiveringen av det sistnämnda beslutet förutsätts överensstämma med motiveringen av det beslut som ligger till grund för klagomålet.

(se punkt 29)

Hänvisning till

Tribunalen: 9 december 2009, T‑377/08 P, kommissionen mot Birkhoff, REGP 2009, s. I‑B‑1‑133 och II‑B‑1‑807, punkterna 55 och 56

2.       Enbart unionslagstiftaren har befogenhet att fastställa tillämpningsområdet för Europeiska unionens institutioners gemensamma sjukförsäkringssystem. Det förhållandet att tjänstemän och tidigare tjänstemän i en medlemsstat i enlighet med dess system för social trygghet och privata sjukförsäkringskassor har möjlighet att få ersättning för vårdtjänster som tillhandahållits av en ”Heilpraktiker” (naturläkare utan läkarexamen) kan inte i sig medföra att europeiska tjänstemän och tidigare tjänstemän bör ges en motsvarande möjlighet. Detta gäller i synnerhet som det mot bakgrund av principen om socialt skydd som ligger till grund för artikel 72.1 första stycket i tjänsteföreskrifterna inte framstår som uppenbart olämpligt att inte bevilja ersättning för behandling som utförts av en ”Heilpraktiker” utan läkarexamen.

Europeiska tjänstemän och tidigare tjänstemän som är bosatta i denna medlemsstat och tjänstemän och tidigare tjänstemän i den berörda medlemsstaten omfattas av olika sociala trygghetssystem och befinner sig således inte i jämförbara situationer.

(se punkt 44)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 16 april 1997, T-66/95, Kuchlenz-Winter mot kommissionen, REG 1997, s. II‑637, punkt 64

3.      En tillämpning av likabehandlingsprincipen måste ske med iakttagande av legalitetsprincipen, enligt vilken en person inte till sin fördel får åberopa en rättstridig handling som är till förmån för tredjeman, eftersom ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära en ”rättsstridig tillämpning av likabehandlingsprincipen”. Unionsdomstolen kan inte lägga en eventuell rättstridig handling till förmån för en annan person som är ansluten till Europeiska unionens institutioners gemensamma sjukförsäkringssystem till grund för ett konstaterande av en diskriminering och en felaktighet gentemot en tjänsteman. Detta medför att enbart det förhållandet att en person, i strid med reglerna i de av kommissionen antagna allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, har beviljats ersättning enligt nämnda sjukförsäkringssystem för kostnader avseende behandling som utförts av en ”Heilpraktiker” (naturläkare utan läkarexamen), kan inte utgöra grund för en liknande rättighet för den berörda personen.

(se punkt 45)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 21 februari 2008, F-4/07, Skoulidi mot kommissionen, REGP 2008, s. I‑A‑1‑47 och II‑A‑1‑229, punkt 81