VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 päivänä syyskuuta 2010

Asia F-107/05

Gergely Toth

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Palkkaluokan määrittäminen – Hakuilmoituksessa mainitut palkkaluokat – Väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaluokan määrittämistä koskevien sääntöjen muuttuminen hakuilmoituksen julkaisemisen jälkeen – Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti – Siirtymäsäännökset – Analoginen soveltaminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta – Oikeasuhteisuus – Hyvän hallinnon periaate

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Gergely Toth vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan yhtäältä 20.7.2005 tehdyn komission päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa, ja toisaalta hänen 17.1.2005 allekirjoittamansa sopimuksen siltä osin kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokkansa; toissijaisesti Toth vaatii virkamiestuomioistuinta velvoittamaan komissio maksamaan hänelle korvausta.

Ratkaisu: Komission päätös, jolla kantajan palkkaluokaksi on määritetty A*6, toinen taso, ja joka on 17.1.2005 allekirjoitetun väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen 3 artiklassa, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Euroopan unionin neuvosto, joka esiintyy väliintulijana tukeakseen komission vaatimuksia, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 1–4 kohta sekä liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 10 artiklan toinen kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Unionin oikeus – Siirtymäsäännökset – Suppea tulkinta

3.      Virkamiehet – Periaatteet – Hyvän hallinnon periaate – Ulottuvuus

1.      Koska Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetussa asetuksessa N:o 723/2004 ei ole siirtymäsäännöksiä sellaisten väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaluokan määrittämiseksi, jotka on otettu palvelukseen mainitun asetuksen voimaantulon 1.5.2004 jälkeen ja ennen tätä päivämäärää julkaistun hakuilmoituksen perusteella, ja koska tätä tilannetta varten ei ole myöskään sisäisiä säännöksiä, palkkaluokan määrittämisen perustana voidaan käyttää ainoastaan kyseisten palvelussuhteen ehtojen 10 artiklan toista kohtaa.

Edellä mainittujen palvelussuhteen ehtojen 10 artiklasta ilmenee, että hallinnolla on harkintavalta määräaikaisten toimihenkilöiden palkkaluokan määrittämiseksi. Koska asiasta ei ole sisäistä säännöstä, tätä harkintavaltaa rajoittavat ainoastaan velvollisuus ottaa kyseiset toimihenkilöt palvelukseen hakuilmoituksessa ilmoitettuun palkkaluokkaan ja välttämättömyys noudattaa henkilöstösääntöjen 5 artiklan 1–4 kohdassa säädettyjen luokkien ja tehtäväryhmien rakennetta.

Näin ollen ja tilanteessa, jossa hakuilmoituksessa mainittu palkkaluokka on kumottu, toimielin voi pätevästi käyttää ohjeenaan ratkaisua, johon lainsäätäjä on päätynyt antaessaan henkilöstösääntöjen liitteen XIII, ja soveltaa analogisesti mainitun liitteen 12 artiklan 3 kohtaa, joka koskee soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 otettuja ja 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana palvelukseen otettujen virkamiesten palkkaluokan määrittämistä.

(ks. 55, 58, 59, 69, 73, 74 ja 76 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/06, Da Silva v. komissio, 28.6.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑179 ja II‑A‑1‑981, 64, 68 ja 79 kohta)

2.      Siirtymäsäännöstä on periaatteessa tulkittava suppeasti, eikä sitä lähtökohtaisesti voida soveltaa analogisesti. Suppea tulkinta on perusteltua siitä syystä, että siirtymäsäännöksillä poiketaan pysyvästi voimassa olevista säännöistä ja periaatteista, joita sovellettaisiin välittömästi kyseessä oleviin tilanteisiin, mikäli siirtymäjärjestelmää ei olisi.

Pysyvästi voimassa olevien säännösten puuttuessa hallinto voi kuitenkin soveltaa analogisesti henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohtaa ilman, että tilanteessa loukataan mainitun säännöksen siirtymäluonnetta.

(ks. 71–74 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 77/82, Peskeloglou, 23.3.1983 (Kok., s. 1085, 11–15 kohta); yhdistetyt asiat C‑267/95 ja C‑268/95, 5.12.1996, Merck ja Beecham (Kok., s. I‑6285, 23 ja 24 kohta) ja asia C‑462/05, komissio v. Portugali, 12.6.2008 (Kok., s. I‑4183, 53 ja 54 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑252/97, Dürbeck v. komissio, 19.9.2000 (Kok., s. II‑3031, 66 ja 70 kohta)

Virkamiestuomioistuin: em. asia Da Silva v. komissio, 64, 68 ja 79 kohta

3.      Hyvän hallinnon periaatteen nojalla hallinnolla on tehdessään virkamiehen tilannetta koskevia ratkaisuja velvollisuus ottaa huomioon kaikki seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan sen päätökseen, ja tämän periaatteen loukkaaminen voi tällä perusteella johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

(ks. 85 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑11/03, Afari v. EKP, 16.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑65 ja II‑267, 42 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑99/06, López Teruel v. SMHV, 22.5.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑147 ja II‑A‑1‑797, 92 kohta)