PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 17 mars 2011

Mål F-107/10

AP

mot

Europeiska unionens domstol

”Personalmål – Talan väckt för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken AP bland annat yrkar för det första ogiltigförklaring av EU-domstolens beslut av den 17 december 2009, i vilken det slås fast att AP har rätt till hushållstillägg från och med den 1 juli 2009, men att han endast kan få detta tillägg från och med den 1 november samma år, förpliktande av institutionen att betala ett belopp motsvarande hushållstillägg för perioden den 1 juli 2009–31 oktober 2009, jämte ränta, och för det andra förpliktande av institutionen att ersätta sökanden för dennes ekonomiska och ideella skada.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt

(Domstolens stadga, artiklarna 90 och 91; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 100.3)

Tidsfristerna för att anföra klagomål och att väcka talan med stöd av tjänsteföreskrifterna tillhör tvingande rätt och är inte något som parterna eller domstolen kan råda över. Det åligger domstolen att, även ex officio, kontrollera att dessa frister iakttas.

Det ankommer på parterna att omsorgsfullt iaktta de frister som föreskrivs i de rättsakter som ska tillämpas. Även om sökanden har rätt att använda sig av hela den frist för att väcka talan som föreskrivs i artikel 91.3 i tjänsteföreskrifterna och den förlängning av fristen med hänsyn till avstånd som föreskrivs i artikel 100.3 i Image not foundImage not foundpersonaldomstolens rättegångsregler, innebär ett sådant val följaktligen att denne utsätter sig för risken att hans talan avvisas om originalet av ansökan ges in till Image not foundpersonaldomstolen efter utgången av den frist som angetts och detta varken beror på en oförutsedd händelse eller force majeure.

(se punkterna 5 och 9)

Hänvisning till

Domstolen: 29 juni 2000 Politi mot Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, punkt 15; 8 november 2007, Belgien mot kommissionen, C‑242/07 P, punkt 17

Förstainstansrätten: 15 januari 2009, Braun-Neumann mot parlamentet, T‑306/08 P, punkt 36; 12 oktober 2009, Aayhan m.fl. mot parlamentet, T‑283/09 P, punkt 19

Image not foundPersonaldomstolen: 12 maj 2010, Peláez Jimeno mot parlamentet, F‑13/09, punkt 18