CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2011. gada 11. maijā


Lieta F‑71/09


Paolo Caminiti

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004 stāšanās spēkā – Civildienesta noteikumu 44. un 46. pants – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants – Klasificēšana – Reizināšanas koeficients – Paaugstināšanas amatā punkti

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. Caminiti lūdz atcelt administrācijas lēmumu klasificēt viņu AST 9 pakāpes 4. līmenī, piemērojot reizināšanas koeficientu, kas vienāds ar 1 un ietverts viņa 2009. gada marta un divu nākošo mēnešu paziņojumos par algu, un līdz ar to ar 2009. gada 1. martu pārklasificēt viņu AST 9 pakāpes 2. līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,071151, kā arī “pilnībā atjaunot prasītāja karjeru ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada 1. marta līdz datumam, kad viņš tiks klasificēts attiecīgi izmainītajā pakāpē un līmenī (ieskaitot viņa pieredzes novērtējumu attiecīgi izmainītajā klasifikācijā, viņa tiesības uz paaugstinājumu un tiesības uz pensiju), kas ietver nokavējuma procentu izmaksu, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā, palielinot šo likmi par diviem procentiem un piemērojot šos nokavējuma procentus visām summām, kuras veido starpība starp atalgojumu [atbilstoši klasifikācijas lēmumā noteiktajai prasītāja] klasifikācijai un tādai klasifikācijai, uz kuru viņš būtu tiesīgs pretendēt līdz datumam, kad tiks pieņemts lēmums par pareizu viņa klasifikāciju; pakārtoti piespriest piešķirt viņam amatā paaugstināšanas punktus [..], kas atbilst reizināšanas koeficentam, piemērojot “laika” faktoru”

Nolēmums      Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami juridiski nepamatotu. Piespriest prasītājam saskaņā ar Reglamenta 94. pantu atmaksāt Civildienesta tiesai summu EUR 500 apmērā, segt savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzināt tos, kas radušies Eiropas Komisijai.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Ierēdņi – Atalgojums – Pēc Regulas Nr. 723/2004 spēkā stāšanās piemērojamie pārejas noteikumi – Pirms 2004. gada 1. maija darbā pieņemta ierēdņa pirmā paaugstināšana amatā pēc šī datuma

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 5. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

3.      Ierēdņi – Atalgojums – Pēc Regulas Nr. 723/2004 spēkā stāšanās piemērojamie pārejas noteikumi – Pirms 2004. gada 1. maija darbā pieņemta ierēdņa pirmā paaugstināšana amatā pēc šī datuma

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 5. un 7. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

4.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Civildienesta tiesai ar ierēdņa ļaunprātīgu prasību radītie nepamatotie vai apzinātie izdevumi

(Civildienesta tiesas reglamenta 94. pants)

1.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu celtās prasības ietvaros tiesa, nepārkāpjot administratīvās iestādes prerogatīvas, nevar izdarīt principiāla rakstura paziņojumus vai konstatējumus, nedz arī izdot rīkojumus iestādei. Maksimālais, ko iestādei var prasīt, ir veikt pasākumus, kādus lūdz veikt prasītājs, izpildot spriedumu, ar kuru ir apmierināti prasītāja prasījumi atcelt tiesību aktu.

(skat. 23. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 27. jūnijs, T‑156/89 Valverde Mordt/Tiesa, 150. punkts; 2009. gada 30. aprīlis, F‑65/07 Aayhan u.c./Parlaments, 52. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pantā paredzētie reizināšanas koeficienti ir pārejas pasākums, kas paredzēts, lai garantētu konkrētu ikmēneša izmaksājamā atalgojuma līmeni tiem ierēdņiem, kas pieņemti darbā saskaņā ar agrākajiem Civildienesta noteikumiem, tomēr jāprecizē, ka šie koeficienti garantē ne tikai to, ka ierēdņu, kuriem tie ir piemērojami, ikmēneša pamata atalgojums nekādā veidā nesamazināsies Regulas Nr. 723/2004, ar kuru tika grozīti Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, spēkā stāšanās dēļ, bet arī to, ka šo pašu ierēdņu atalgojums nekādā veidā nepalielināsies, izņemot palielinājumu saistībā ar viņu pirmo paaugstināšanu amatā, kas aprēķināts saskaņā ar šī paša panta 5. punktu, un eventuāli palielinājumu, kas izriet no pāriešanas augstākā līmenī.

Reizināšanas koeficientam jēga ir tikai tad, ja tā vērtība ir zemāka vai augstāka par vienu vienību. Savukārt tāds reizināšanas koeficients, kas ir vienāds ar vienību, nozīmē, ka attiecīgā ierēdņa ikmēneša pamata atalgojums atbilst Civildienesta noteikumos paredzētajam ikmēneša pamata atalgojumam par tā pakāpi un līmeni.

(skat. 47. un 48. punktu)

Atsauce

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2010. gada 2. jūlijs, T‑485/08 P Lafili/Komisija, 87., 88., 95. un 96. punkts.

3.      Vienīgais Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta, it īpaši tā 7. punkta, mērķis ir, piemērojot reizināšanas koeficientus, garantēt ikmēneša pamata atalgojuma līmeni ierēdņiem, kuri ir pieņemti darbā saskaņā ar agrākajiem Civildienesta noteikumiem, kas nozīmē, ka šo ierēdņu ikmēneša pamata atalgojums nekādā veidā nesamazināsies, kā arī ka šis atalgojums nekādā veidā nepalielināsies, izņemot gadījumu, kad tas notiek pirmās amatā paaugstināšanas rezultātā un tiek aprēķināts atbilstoši šī paša panta 5. punktam un eventuāli izriet no pāriešanas augstākā līmenī.

Papildu amatā paaugstināšanas punktu piešķiršana acīmredzami pārsniegtu finansiālās neitralitātes mērķi, kurš ir izvirzīts Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pantā, un izraisītu to, ka pret attiecīgo ierēdni, kuram nav attiecīgā darba stāža, tiktu piemērota atšķirīga attieksme ne tikai salīdzinājumā ar citiem ierēdņiem, kuri tika pieņemti darbā pēc Regulas Nr. 723/2004, kas groza Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, stāšanās spēkā, bet arī salīdzinājumā ar tiem, kuri tika pieņemti darbā saskaņā ar agrākajiem Civildienesta noteikumiem un kuru ikmēneša pamata atalgojumam tika piemērots reizināšanas koeficients – sākotnēji mazāks par vienu vienību, bet vēlāk vienāds ar vienu vienību, tādējādi to atceļot, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punktu.

(skat. 63. un 64. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 30. septembris, F‑107/05 Toth/Komisija, 71. un 72. punkts un tajos minētā judikatūra.

4.      Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pantam, ja tai tika radīti izdevumi, no kuriem ir bijis iespējams izvairīties, it īpaši, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, tā var piespriest lietas dalībniekam, kurš ir izraisījis šos izdevumus, tos atlīdzināt pilnībā vai daļēji, šīs atlīdzības apmēram nepārsniedzot EUR 2000.

Šī tiesību norma ir jāpiemēro tādas prasības gadījumā, kura ne tikai ir acīmredzami nepieņemama vai juridiski nepamatota, bet ir tikusi celta pēc Civildienesta tiesas sprieduma, kas taisīts par prasību ar tieši tādu pašu norādīto juridisko problemātiku, pasludināšanas. Vēl jo vairāk tas tā ir gadījumā, kad pēc tiesvedības apturēšanas līdz Vispārējās tiesas nolēmuma pasludināšanai par apelācijas sūdzību, kas iesniegta par šo minēto spriedumu, šī apelācijas sūdzība ir tikusi noraidīta, bet prasītājs turpina uzturēt savu prasību bez pamatojuma, atstājot to Civildienesta tiesas ziņā.

(skat. 67.–69. punktu)