TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 22 d.

Byla F‑33/10

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – 2005 m. vertinimo procedūra – Karjeros raidos ataskaita – Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio BĮN – Ataskaita, parengta priėmus sprendimą byloje F‑36/07 – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Lebedef prašo panaikinti 2005 m. sausio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. karjeros raidos ataskaitą, kurią parengė Komisija Tarnautojų teismui 2008 m. gegužės 7 d. Sprendimu Lebedef prieš Komisiją (F‑36/07) panaikinus ankstesnę to paties laikotarpio karjeros raidos ataskaitą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – Parengimas – Parašu patvirtinamas sutikimas – Pasekmės – Užbaigimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Eigos pradžia – Pranešimas – Sąvoka – Pranešimas apie karjeros raidos ataskaitą institucijos vidaus informacinėje sistemoje – Pareigūno prisijungimas, patvirtintas šios sistemos įrašais

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

1.      Pareigūno sutikimo su savo karjeros raidos ataskaita patvirtinimas parašu neišvengiamai lemia šios ataskaitos parengimo procedūros užbaigimą.

Iš tiesų Komisijos priimtose Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrosiose įgyvendinimo nuostatose numatytos kelios karjeros raidos ataskaitos užbaigimo galimybės. Užbaigiama gali būti, visų pirma, pareigas einančiam asmeniui sutinkant su ataskaita arba šiam asmeniui nereaguojant per numatytą dešimties dienų terminą. Šiuo klausimu, jeigu pareigūnas mano negalįs sutikti su karjeros raidos ataskaita, bet per dešimties dienų terminą aiškiai nenurodo, ar ją atmeta, susiklosto Bendrosiose įgyvendinimo nuostatose nenumatyta situacija.

(žr. 29, 30, 32 ir 33 punktus)

2.      Kad apie sprendimą būtų tinkamai pranešta pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, reikia ne tik to, kad jis būtų perduotas jo adresatui, bet ir kad adresatas turėtų galimybę veiksmingai susipažinti su jo turiniu.

Iš to matyti, kad pareigūno susipažinimas su karjeros raidos ataskaita institucijos vidaus informacinėje sistemoje, patvirtintas šioje sistemoje esančiais įrašais apie susipažinimą su šia ataskaita, leidžia nustatyti, kad suinteresuotajam asmeniui buvo pranešta apie jo karjeros raidos ataskaitą. Taip a fortiori yra tuomet, kai su karjeros raidos ataskaita vidaus informacinėje sistemoje susipažįstama aiškiai siekiant ją pasirašyti, kad atskaita būtų formaliai užbaigta.

Šiuo klausimu, kadangi vidaus informacinė sistema yra apsaugota sistema, prie kurios pareigūnas prisijungia suvedęs asmeninį slaptažodį, negali kilti abejonių dėl jos patikimumo remiantis vien teiginiais, kad kyla manipuliavimo duomenimis pavojus.

(žr. 38, 40 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1976 m. birželio 15 d. Sprendimo Jänsch prieš Komisiją, 5/76, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. lapkričio 23 d. Nutarties Ruiz Bravo-Villasante prieš Komisiją, T‑507/04, 29 punktas; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, 121 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. balandžio 25 d. Nutarties Kerstens prieš Komisiją, F‑59/06, 34–36 punktai.