VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

20 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F-67/10

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Oikeudenkäyntikulujen määräämistä koskeva vahingonkorvauskanne – Tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa velvoittamaan komission korvaamaan vahingon, jonka hän väittää kärsineensä sen takia, että komissio kieltäytyi korvaamasta hänelle korvattavaksi tulleita oikeudenkäyntikuluja, jotka väitetysti aiheutuivat asiassa F‑41/06, Marcuccio vastaan komissio, jossa virkamiestuomioistuin antoi tuomion 4.11.2008 (josta on vireillä muutoksenhaku Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T‑20/09 P).

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta. Luigi Marcuccio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Tarkoitus

(SEUT 270 artikla; henkilöstösääntöjen 91 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta)

Euroopan unionin virkamiesoikeudessa on otettu käyttöön erityinen oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista koskeva menettely, kun asianosaiset ovat eri mieltä korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä ja luonteesta sellaisen tuomion tai määräyksen jälkeen, jolla virkamiestuomioistuin on saattanut oikeusriidan käsittelyn päätökseen ja päättänyt oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohdassa määrätään näin ollen, että jos korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä ja luonteesta syntyy riita, virkamiestuomioistuin ratkaisee sen perustellulla määräyksellä asianosaisen pyynnöstä ja kuultuaan toisen asianosaisen huomautukset.

Lisäksi työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohdassa määrätyssä oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevassa erityismenettelyssä suljetaan pois se, että kanteessa, joka koskee sopimussuhteen ulkopuolista unionin vastuuta, voitaisiin vaatia samoja summia tai summia, jotka ovat aiheutuneet samaa tarkoitusta varten. Kantaja ei siis voi EY 270 artiklan ja henkilöstösääntöjen 91 artiklan perusteella nostaa kannetta, jonka kohde on todellisuudessa sama kuin oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista koskevan pyynnön kohde.

(ks. 20 ja 21 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑440/07 P, komissio v. Schneider Electric, 16.7.2009

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑351/03, Schneider Electric v. komissio, 11.7.2007, 297 kohta, kumottu osittain valituksen johdosta edellä mainitussa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa

Virkamiestuomioistuin: asia F‑70/07, Marcuccio v. komissio, 10.11.2009, 17 kohta