2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl prieš Europos Komisiją

(Byla C-264/11 P P)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - Kartelis - Sankcija - Vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektorius - Pagal atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo politiką padarytų pareiškimų įrodomoji vertė)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl, atstovaujamos Rechtsanwalt J. Brück

Kita proceso šalis: Europos Komisiją, atstovaujama V. Bottka ir R. Sauer

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo Kaimer ir kt. prieš Komisiją (T-379/06), kuriuo šis teismas iš dalies atmetė apeliančių ieškinį, kuriuo jos prašė panaikinti 2006 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimą C(2006) 4180 galutinis, susijusį su EB sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (Byla COMP/F-1/38.121 - Jungtys), kuriame buvo nagrinėjamas kartelis vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektoriuje, ar, nepatenkinus pirmojo reikalavimo, sumažinti apeliantėms paskirtą baudą - Įrodymų iškraipymas - Netinkamas pagal atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo politiką padarytų pareiškimų įrodomosios vertės vertinimas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 ir 47 straipsnių pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

Atmesti apeliacinį skundą.

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG ir Sanha Italia Srl padengia bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 269, 2011 9 10.