14. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-137/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud akt;

mõista komisjonilt välja 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________