Beroep ingesteld op 9 november 2012 - ZZ / Raad

(Zaak F-136/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van, ten eerste, besluit 2011/866/EU van de Raad van 19 december 2011 betreffende het besluit om het voorstel van de Commissie voor een verordening houdende aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie niet aan te nemen en, ten tweede, verzoekers salarisafrekeningen van januari, februari en maart 2012 die krachtens dat besluit zijn opgesteld

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van de Raad die worden weergegeven in de salarisafrekeningen van de maanden januari 2012 en volgende alsmede van de salarisafrekeningen van 2011, voor zover daarbij geen toepassing wordt gegeven aan het door de Commissie voorgestelde aanpassingspercentage van 1,7 %;

veroordeling van de Raad tot betaling aan verzoeker van het verschil tussen de bedragen van de bezoldigingen die tot aan de datum van de beslissing in deze zaak zijn betaald krachtens het besluit van de Raad van 19 december 2011 en de bedragen die hem hadden moeten worden betaald indien de aanpassing correct was berekend, vermeerderd met rente tegen het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de betrokken periodes voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met drieënhalve punt, en wel vanaf de datum waarop de betrokken bedragen verschuldigd werden;

verwijzing van de Raad in de kosten van de procedure.

____________