Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. - Trentea przeciwko FRA

(Sprawa F-112/10)

(Służba publiczna - Personel FRA - Personel tymczasowy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o naborze - Odrzucenie kandydatury)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cornelia Trentea (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: HYPERLINK "http://fra.europa.eu/" Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Kjærum, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o nieuwzględnieniu kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki administracyjnej w dziedzinie "Finance and Procurement" oraz decyzji o powołaniu na to stanowisko innego kandydata. Po drugie, żądanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą i zadośćuczynienia za doznaną przez nią krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Cornelia Trentea pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez HYPERLINK "http://fra.europa.eu/" Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

____________

1 - Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 43.